QBHV spoj – Hoán vị chữ cái

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/QBHV/

1. Đề bài QBHV spoj

Cho một xâu S chỉ gồm các chữ cái in hoa, 1 <= độ dài <= 9.

Yêu cầu:

1: Có bao nhiêu cách hoán vị các chữ cái của xâu S

2: Liệt kê các hoán vị đó theo thứ tự từ điển

Input

Gồm 1 dòng duy nhất chứa xâu S

Output

Dòng 1: Ghi số lượng hoán vị tìm được (K)

K dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một xâu hoán vị của xâu S theo đúng thứ tự từ điển

Example

Input:
ABAB
Output:
6
AABB
ABAB
ABBA
BAAB
BABA
BBAA

2. Hướng dẫn QBHV spoj

– đầu tiên bạn sắp xếp xâu theo thứ tự chữ cái ABC…

– tính trước số hoán vị không lặp. phần này bạn có thể tham khảo bên toán

– sử dụng quay lui, vừa quay vừa xuất :)) trong quá trình quay lui bạn có thể đặt nhánh cận. so sánh với kết quả đã write trước đó. bạn có thể tham khảo code. ở dòng:

 if ch>kq[spt] then try(i+1);

code tham khảo chưa thật sự tối ưu phần lưu trữ cũng như tính k, vì vậy bạn có thể cải tiến tốt hơn

Đã bổ sung code chuẩn bằng PP sinh (26/3/2015)

3. code tham khảo QBHV spoj pascal

a. Code tham khảo 1

program bt;
const  fi='';
    fo='';
var
    s:string[10];
    f:text;

    DD:array[1..9] of boolean;
    kq:array[0..362880] of string[9];
    spt:LONGINT;
    ch:string[9];
    GT:array[0..9] of longint=(1,1,2,6,24,120,720,5040,40320,362880);

procedure docfile;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,s);
    close(f);
end;

procedure init;
begin
    fillchar(dd,sizeof(dd),false);
    spt:=0;
    ch:='';
    kq[0]:=chr(ord('a')-1);
end;


procedure sapxep;
var   min,i,j:byte;
    tam:char;
begin
    for i:=1 to length(s)-1 do
        begin
            min:=i;
            for j:=min+1 to length(s) do
                if s[min]>s[j] then
                    min:=j;
            tam:=s[min];
            s[min]:=s[i];
            s[i]:=tam;
        end;
end;

procedure try(i:byte); // lan chon thu i
var j:byte;
begin
    if i-1=length(s) then
        begin

                begin
                    inc(spt);
                    kq[spt]:=ch;
                    writeln(f,ch);
                end;
        end
    else
        for j:=1 to length(s) do
            if not dd[j] then
                begin
                    dd[j]:=true;
                    ch:=ch+s[j];
                    if ch>kq[spt] then
                        try(i+1);
                    delete(ch,length(ch),1);
                    dd[j]:=false;
                end;
end;


procedure hvlap;
var   i,vt:byte;
    sum:longint;
    phanmau:longint;
begin
    vt:=1;  phanmau:=1;
    while vt<=length(s) do
        begin
            i:=1;
            while (s[vt]=s[vt+1]) and (vt<=length(s)) do
                begin
                    inc(i);
                    inc(vt);
                end;
            phanmau:=phanmau*gt[i];
            inc(vt);
        end;
    sum:=gt[length(s)] div phanmau;
    writeln(f,sum);
end;

begin
    docfile;
    assign(f,fo); rewrite(f);
    sapxep;
    hvlap;
    try(1);
    close(f);
end.

b. Code tham khảo 2

Code bổ sung (26/4/15):

const
    maxn  =    9;
    gt   :    array[0..maxn] of longint =
        (1, 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320, 362880);
var
    n    :    longint;
    s    :    string;
    fi   :    text;
    tmp   :    char;


procedure resort;
var   i, j : longint;
    tmp : char;
begin
    for i:= 1 to n-1 do
    for j:= i+1 to n do
    if s[i] > s[j] then
    begin
        tmp:= s[i]; s[i]:= s[j]; s[j]:= tmp
    end
end;

procedure count;
var   i, c, t : longint;
begin
    i:= 1; t:= 1;
    while i <= n do
    begin
        c:= 1;
        while ((s[i]=s[i+1]) and (i <= n)) do
        begin
            inc(i); inc(c)
        end;
        t:= t * gt[c];
        inc(i)
    end;
    writeln(fi, gt[n] div t)
end;

procedure swap(var a, b : char); inline;
var
    tmp : char;
begin
    tmp:= a; a:= b; b:= tmp
end;

procedure generate;
var   i, j, k, a, b : longint;
begin
    repeat
        writeln(fi, s);
        i:= n-1;
        while (i>0) and (s[i] >= s[i+1]) do
            dec(i);
        if i>0 then
        begin
            k:= n;
            while (k>0) and (s[k] <= s[i]) do
                dec(k);
            if k=0 then
                exit;
            swap(s[i], s[k]);
            a:= i+1; b:= n;
            while a<b do
            begin
                swap(s[a], s[b]); inc(a); dec(b)
            end
        end;
    until  i=0;
end;

begin
    readln(s);
    n:= length(s);
    resort;
    assign(fi, ''); rewrite(fi);
    count;
    generate;
    close(fi);
readln
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *