Cây khung nhỏ nhất QBMST spoj: Kruskal, Prim heap

Code QBMST được viết bằng thuật toán Kruskal Pascal

Mình đã bỏ một số phần thừa trong sách TLGK Chuyên tin

Thuật toán kruskal dưới đây được biểu diễn đồ thị bằng danh sách cạnh trong lí thuyết đồ thị:

const  fi='';
    nmax=15500;
type
    data=longint;

var   f:text;
    u,v,c:array[1..nmax] of data;
    root:array[1..nmax] of data;
    n,m:data;

procedure docfile;
var   i:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n,m);
    for i:=1 to m do
        readln(f,u[i],v[i],c[i]);
    close(f);
end;

procedure swap(var a,b:data);
var   z:data;
begin
    z:=a;
    a:=b;
    b:=z;
end;

procedure quicksort(l,r:data);
var i,j,mid:data;
    begin
        i:=l;
        j:=r;
        mid:=c[(l+r) div 2];
        repeat
            while c[i] < mid do i:=i+1;
            while c[j] > mid do j:=j-1;
            if i<= j then
                begin
                    swap(u[i],u[j]);
                    swap(c[i],c[j]);
                    swap(v[i],v[j]);
                    i:=i+1;
                    j:=j-1;
                end;
        until i>j;
        if i<r then quicksort(i,r);
        if j>l then quicksort(l,j);
    end;

function findroot(x:data):data;
begin
    if root[x]<>x then
        root[x]:=findroot(root[x]);
    exit(root[x]);
end;

procedure union(x,y:data);
begin
    root[x]:=y;
end;

procedure kruskal;
var   i,ur,uv:data;
    t:longint;
begin
    for i:=1 to n do root[i]:=i;
    t:=0;
    for i:=1 to m do
        begin
            ur:=findroot(u[i]);
            uv:=findroot(v[i]);
            if ur<>uv then
                begin
                    union(ur,uv);
                    t:=t+c[i];
                end;
        end;
    writeln(t);
end;

begin
    docfile;
    Quicksort(1,m);
    kruskal;
end.

Code QBMST được viết bằng Prim Heap Pascal

const  fi='';
    nmax=11000;
    mmax=30000;
    maxc=50000;
type  data=longint;
var
    f:text;
    adj,adc:array[0..2*mmax+2] of data;
    tmp,tmpc,head,u,v,C,heap,pos,d:array[0..mmax+1] of data;
    dd:array[0..nmax+1] of boolean;
    n,m,k,s,t,nheap:data;

procedure swaps(u,v:data);
var   k,i,j:data;
begin
    k:=0;
    for i:=u to v do
        begin
            inc(k);
            tmp[k]:=adj[i];
            tmpc[k]:=adc[i];
        end;
    for i:=u to v do
        begin
            adj[i]:=tmp[k];
            adc[i]:=tmpc[k];
            dec(K);
        end;
end;

procedure swap(var a,b:data);
var   z:data;
begin
    z:=a;
    a:=b;
    b:=z;
end;

procedure upheap(i:data);
begin
    if (i div 2=0) or (d[heap[i]]>d[heap[i div 2]]) then exit;
    swap(heap[i],heap[i div 2]);
    swap(pos[heap[i]],pos[heap[i div 2]]);
    upheap(i div 2);
end;


procedure downheap(i:data);
var   j:data;
begin
    j:=i*2;
    if j>nHeap then exit;
    if (j<nHeap) and (d[heap[j]]>d[heap[j+1]]) then inc(j);
    if d[heap[i]]<=d[heap[j]] then exit;
    swap(heap[i],heap[j]);
    swap(pos[heap[i]],pos[heap[j]]);
    downheap(j);
end;

procedure push(x:data);
begin
    inc(nHeap);
    heap[nHeap]:=x;
    upheap(Nheap);
end;

function pop:data;
begin
    pop:=Heap[1];
    heap[1]:=heap[nheap];
    dec(nheap);
    downheap(1);
end;


Procedure update(i:longint);
Begin
    if (i=1) or (d[heap[i]]>d[heap[i div 2]]) then exit;
    swap(heap[i],heap[i div 2]);
    swap(pos[heap[i]],pos[heap[i div 2]]);
    update(i div 2);
End;

procedure docfile;
var   i,j:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    read(f,n,m);
    fillchar(head,sizeof(head),0);
    for i:=1 to m do
        begin
            read(f,u[i],v[i],c[i]);
            inc(head[u[i]]);
            inc(head[v[i]]);
        end;
    for i:=1 to n+1 do
        head[i]:=head[i-1]+head[i];
    for i:=1 to m do
        begin
            adj[head[u[i]]]:=v[i];
            adc[head[u[i]]]:=c[i];
            dec(head[u[i]]);

            adj[head[v[i]]]:=u[i];
            adc[head[v[i]]]:=c[i];
            dec(head[v[i]]);
        end;
    close(f);
    for i:=1 to n do
    	swaps(head[i]+1,head[i+1]);
end;


procedure prim;
var   i,j,u,v,res:data;
begin
    for i:=1 to n do
        begin
            heap[i]:=i;
            pos[i]:=i;
            d[i]:=maxc;
        end;
    d[1]:=0;
    fillchar(dd,sizeof(dd),false);
    nHeap:=n;
    Update(1);
    repeat
        u:=pop;
        dd[u]:=true;
        for v:=head[u]+1 to head[u+1] do
            if (not dd[adj[v]]) and (d[adj[v]]>adc[v]) then
                begin
                    d[adj[v]]:=adc[v];
                    upheap(pos[adj[v]]);
                end;
    until nheap=0;
    res:=0;
    for i:=1 to n do
        res:=res+d[i];
    writeln(res);
end;

begin
    docfile;
    prim;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *