[C++] Viết chương trình tìm UCLN, BCNN của 2 số a, b

1. Tìm UCLN, BCNN

Cho 2 số nguyên A, B được nhập từ bàn phím, hãy viết chương trình tìm Ước chung lớn nhất (UCLN) và Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của 2 số.

Các bạn có thể tham khảo thêm về cách tính bằng Euclid tại đây: https://kienthuc24h.com/uoc-chung-lon-nhat-boi-chung-nho-nhat-co-ban/

2. Code tìm UCLN, BCNN C++

#include <stdio.h>
#include <iostream>
using namespace std;

long ucln(long a, long b)
{
  long r;
  while (a%b != 0)
  {
    r = a%b;
    a = b;
    b = r;
  }
  return b;
}

int main()
{
  long a, b;
  cin >> a >> b;
  cout << "UCLN : "<<ucln(a,b)<<endl;
  cout << "BCNN : "<<a*b/ucln(a,b)<<endl;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *