PTIT127A spoj PTIT – Tổ chức kì thi

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT127A/

1. Đề bài PTIT127A spoj

Một cuộc thi gồm có M nữ và N nam đăng kí. Ban tổ chức cần xếp đội cho các thí sinh theo quy tắc như sau: Mỗi đội gồm 2 nữ và 1 nam. Tuy nhiên, ban tổ chức cần K người để tham gia vào công tác tổ chức (chọn từ số người đăng kí), K người này sẽ không thể chọn đội để thi. Ví dụ: Nếu M=6, N=3, K=2. Ban tổ chức có thể lấy 1 nam và 1 nữ để tham gia tổ chức, còn lại 5 nữ và 2 nam. Ban tổ chức có thể tạo ra 2 đội.

Bạn hãy giúp ban tổ chức tính xem có thể chọn tối đa bao nhiêu đội.

Input

Một dòng chứa 3 số nguyên M,N,K. (0≤M,N≤100), (0≤K≤M+N)

Output

Số nguyên duy nhất là số đội có thể lập được.

Example

Input:
6 3 2

Output:
2

Input:
2 1 1

Output:
0
Input:
6 10 3

Output:
3

2. Code tham khảo PTIT127A spoj PTIT

uses  math;
const  fi='';
type  data=longint;
var
    f:text;
    m,n,k:data;
    maxdoi:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,m,n,k);
    maxdoi:=min(m div 2,n);
    if (m-maxdoi*2 + n-maxdoi)>=k then
        writeln(maxdoi)
    else
        begin
            while (maxdoi<>0) and (m-maxdoi*2 + n-maxdoi<k) do
                dec(maxdoi);
            writeln(maxdoi);
        end;
    close(f);
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *