[Wecode 2015] Problem B: Mở khóa

1. Problem B: Mở khóa

Bình mới mua một chiếc xe đạp và 2 cái ổ khóa là A và B. Do cẩn thận nên tối nào Bình cũng khóa xe đạp bằng 1 ổ khóa. Ngày thứ nhất, Bình khóa bằng ổ khóa A, ngày thứ 2 Bình khóa bằng ổ khóa B và cứ thay phiên như vậy.

Tên trộm đã để ý chiếc xe đó và quyết định đánh cắp nó. Tối nào hắn cũng đến và mở khóa bằng 1 mã như sau : Ngày thứ nhất hắn thử với mã khóa 0000, ngày thứ 2 hắn thử với mã khóa 0001 và cứ thế tăng dần cho những ngày sau.

Giả thiết rằng Bình không đổi mã khóa của mình và mã khóa chỉ có 4 số.

Hỏi tên trộm có thể mở khóa xe của Bình được không?

Input

Dòng thứ nhất chứa mã khóa của ổ khóa A.

Dòng thứ 2 chứa mã khóa của ổ khóa B.

Output

Xuất ra “Yes” nếu têm trộm phá được ổ khóa và đánh cắp chiếc xe.

Nếu không thể mở được mã khóa xuất ra “No”.

INPUT

OUTPUT

0005

0056

No
0089

0077

Yes
9999

1234

No

2. Code tham khảo

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int a, b;
  cin >> a>>b;
  if (a%2==0 || b%2!=0)
    cout << "Yes";
  else
    cout << "No";
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *