P151SUMI spoj PTIT – Bóng đá

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P151SUMI/

1. Đề bài P151SUMI spoj

Tèo đi học và bỏ lỡ không xem được trận tranh huy chương đồng của seagame giữa Việt Nam và Indonesia. Cậu tiếc ngẩn, tiếc ngơ, cũng may thay bạn cậu là Tí xem được trận này và mỗi khi có bàn thằng cậu lại ghi tên đội ghi bàn vào một tờ giấy, với tờ giấy Tèo đã biết được đội thắng. Giờ đây Tỉ giả sử với những tờ giấy bất kì như vậy, cậu cần biết ngay đội thắng mà không cần nhọc công xem lại từ đầu đến cuối, các bọn giúp tí giảm bớt công sức nhé.

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên n(1 <= n <= 100) là số bàn thằng của trận đấu.

n dòng tiếp theo, mỗi dòng là tên đội bóng ghi bàn.(Tên đội viết hoa, không quá 10 kí tự)

Đầu vào đảm bảo chứa không quá 2 đội và trận đấu không kết thúc với tỉ số hòa.

Output

Tên đội thằng

Example

Input:
5
Vietnam
Vietnam
Vietnam
Vietnam
Vietnam

Output:
Vietnam

2. Code tham khảo P151SUMI spoj PTIT

const  fi='';
type  data=longint;
var
    f:text;
    s1,s2,s:string;
    n,d1,d2,i:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n);
    s2:='';
    d1:=1;
    d2:=0;
    readln(f,s1);
    for i:=1 to n-1 do
        begin
            readln(f,s);
            if (s2='') and (s<>s1) then
                begin
                    s2:=s;
                    d2:=1;
                end
            else
                begin
                    if s=s1 then
                        inc(d1)
                    else
                        inc(d2);
                end;
        end;
    close(f);
    if d1>d2 then
        writeln(s1)
    else
        writeln(s2);
end.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *