ORDERSET spoj – Order statistic set

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/ORDERSET/

1. Đề bài ORDERSET spoj

Tập hợp thứ tự

Bạn cần quản lý một tập hợp động các số, hỗ trợ hai thao tác cơ bản:

 • INSERT(S,x): nếu x không thuộc S, thêm x vào S
 • DELETE(S,x): nếu x thuộc S, xóa x khỏi S

và hai loại truy vấn

 • K-TH(S) : trả về số bé thứ k của S
 • COUNT(S,x): đếm số lượng số thuộc S bé hơn x

Dữ liệu

 • Dòng 1: Q (1 ≤ Q ≤ 200000), số thao tác
 • Q dòng sau, đầu mỗi dòng chứa ký tự I, D, K hoặc C cho biết thao tác tương ứng là INSERT, DELETE, K-TH hay COUNT. Tiếp theo là một khoảng trắng và một số nguyên là tham số cho thao tác đó.

Nếu tham số là giá trị x, dữ liệu bảo đảm 0 ≤ |x| ≤ 109. Nếu tham số là chỉ số k, dữ liệu bảo đảm 1 ≤ k ≤ 109.

Kết quả

Với mỗi truy vấn, in ra kết quả tương ứng trên một dòng. Với truy vấn K-TH, nếu k lớn hơn số phần tử của S, in ra ‘invalid’.

Ví dụ

Dữ liệu
8
I -1
I -1
I 2
C 0
K 2
D -1
K 1
K 2

Kết quả
1
2
2
invalid

 

2. Hướng dẫn ORDERSET spoj

Dùng segment tree.

Khởi tạo toàn bộ cây có giá trị bằng 0.

Tại mỗi lá, nếu lá đó trong S có giá trị bằng thứ tự của lá đó, ta sẽ cập nhập lá đó bằng 1, và cập nhật lại toàn bộ cây.

Khi nhập vào lệnh INSERT(S,x) , ta cập nhật lại cây.

r=pos[b[i]];
it[r]=1;
while(r/2>0)
{
  r/=2;
  it[r]=it[2*r] + it[2*r+1];
}

Trong đó, pos là vị trí của lá có giá trị là b[i].

 

Khi nhập vào lệnh DELETE(S,x), ta cập nhật lại cây tương tự:

r=pos[b[i]];
it[r]=0;
while(r/2>0)
{
  r/=2;
  it[r]=it[2*r] + it[2*r+1];
}

 

Khi nhập vào lệnh K-TH(S), cần phải trả về số bé thứ k, ta sử dụng chặt nhị phân để tìm:

lo=0, hi=q;
while(hi-lo>1)
{
   mid=(lo+hi)/2;
   if(a[i]<=get(1,1,q,1,mid))
   hi=mid;
   else lo=mid;
}

Bởi vì có thể số phần tử trong S ít hơn k nên ta cần phải thêm vào

if(a[i]>get(1,1,q,1,q))
{
   cout<<"invalid"<<"n";
   continue;
}

Khi nhập vào lệnh COUNT(S,x) – đếm số lượng số thuộc S bé hơn x, ta tính tổng tất cả các lá từ 1 tới x-1

Đó chính là kết quả.

* Bởi vì |x|<=10^9 nên không thể tạo 1 cây it với từng đấy lá.

Do Q<=200000 nên ta sử dụng phương pháp nén dữ liệu.

3. Code ORDERSET spoj C++

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
int q, x;
char s[200001];
int a[200001], b[200001], pos[200001], c[200001];
int it[1000001];
void khoitao(int r, int k, int l)
{
  if(k==l){pos[k]=r; it[r]=0; return;}
  int g=(k+l)/2;
  khoitao(2*r,k,g);
  khoitao(2*r+1,g+1,l);
  it[r]=it[2*r]+it[2*r+1];
  it[r]=0;
}
int get(int r, int k, int l, int u, int v)
{
  if(v<k || u>l)
    return 0;
  if(u<=k && l<=v)
    return it[r];
  int g=(k+l)/2;
  int t1=get(2*r,k,g,u,v);
  int t2=get(2*r+1, g+1, l, u,v);
  return t1+t2;
}
int main()
{
  cin>>q;
  for(int i=1; i<=q; i++)
  {
    cin>>s[i]>>a[i];
    c[i]=a[i];
  }
  sort(c+1,c+q+1);
  for(int i=1; i<=q; i++)
    b[i]=lower_bound(c+1,c+q+1,a[i])-c;
  khoitao(1,1,q);
  for(int i=1; i<=q; i++)
  {
    if(s[i]=='I')
    {
      int r=pos[b[i]];
      it[r]=1;
      while(r/2>0)
      {
        r/=2;
        it[r]=it[2*r] + it[2*r+1];
      }
    }else
    if(s[i]=='D')
    {
      int r=pos[b[i]];
      it[r]=0;
      while(r/2>0)
      {
        r/=2;
        it[r]=it[2*r] + it[2*r+1];
      }
    } else
    if(s[i]=='K')
    {
      if(a[i]>get(1,1,q,1,q))
      {
        cout<<"invalid"<<"n";
        continue;
      }
      int lo=0, hi=q;
      while(hi-lo>1)
      {
        int mid=(lo+hi)/2;
        if(a[i]<=get(1,1,q,1,mid))
          hi=mid;
        else lo=mid;
      }
      cout<<c[hi]<<"n";
    } else
    cout<<get(1,1,q,1,b[i]-1)<<"n";
  }
}

[/sociallocker]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *