BCACM11G spoj PTIT – Dãy con tăng dần tự nhiên bậc K

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCACM11G/

1. Đề bài BCACM11G spoj

Cho dãy gồm N số phân biệt AN = {a1, a2, .., aN } và số tự nhiên K (K<=N<=100). Ta gọi một dãy con tăng dần bậc K của dãy số AN là một dãy các số gồm K phần tử trong dãy đó thỏa mãn tính chất tăng dần. Bài toán được đặt ra là hãy tìm số cácdãy con tăng dần bậc K của dãy số AN.

Input

Dòng đầu tiên ghi số bộ test, không lớn hơn 100. Mỗi bộ test được xây dựng theo khuôn dạng sau:

  • Dòng đầu tiên ghi lại hai số NK tương ứng với số phần tử của dãy số và bậc của dãy con.
  • Dòng kế tiếp ghi lại N số của dãy số AN, các số trong dãy không lớn hơn 100.

 

Output

Với mỗi bộ test, in ra màn hình số các dãy con tăng dần tự nhiên bậc K của dãy số AN.

Example

Input:
2

5 3

2 5 15 10 20

5 3

2 20 10 15 5

Output:

7

1

2. Gợi ý bài BCACM11G spoj PTIT – Dãy con tăng dần tự nhiên bậc K

– Quay lui chọn k số theo thứ tự, sau đó duyệt kiểm tra k số số có tạo dãy con tăng hay không

3. Code BCACM11G spoj PTIT – Dãy con tăng dần tự nhiên bậc K

2 thoughts on “BCACM11G spoj PTIT – Dãy con tăng dần tự nhiên bậc K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *