BCACM11G spoj PTIT – Dãy con tăng dần tự nhiên bậc K

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCACM11G/

1. Đề bài BCACM11G spoj

Cho dãy gồm N số phân biệt AN = {a1, a2, .., aN } và số tự nhiên K (K<=N<=100). Ta gọi một dãy con tăng dần bậc K của dãy số AN là một dãy các số gồm K phần tử trong dãy đó thỏa mãn tính chất tăng dần. Bài toán được đặt ra là hãy tìm số cácdãy con tăng dần bậc K của dãy số AN.

Input

Dòng đầu tiên ghi số bộ test, không lớn hơn 100. Mỗi bộ test được xây dựng theo khuôn dạng sau:

 • Dòng đầu tiên ghi lại hai số NK tương ứng với số phần tử của dãy số và bậc của dãy con.
 • Dòng kế tiếp ghi lại N số của dãy số AN, các số trong dãy không lớn hơn 100.

 

Output

Với mỗi bộ test, in ra màn hình số các dãy con tăng dần tự nhiên bậc K của dãy số AN.

Example

Input:
2

5 3

2 5 15 10 20

5 3

2 20 10 15 5

Output:

7

1

2. Gợi ý bài BCACM11G spoj PTIT – Dãy con tăng dần tự nhiên bậc K

– Quay lui chọn k số theo thứ tự, sau đó duyệt kiểm tra k số số có tạo dãy con tăng hay không

3. Code BCACM11G spoj PTIT – Dãy con tăng dần tự nhiên bậc K

const  fi='';
    nmax=140;
type  data=longint;
var
    f:text;
    A,B,luu:array[0..nmax+1] of data;
    n,test,k,sl,res:data;


function check:data;
var   i,j:data;
begin
    for i:=2 to sl do
        if A[luu[i-1]]>a[luu[i]] then
            exit(0);
    exit(1);
end;

procedure try(i:data); //da chon so co vi tri i
var   j:data;
begin
    if sl=k then
        begin
            res:=res+check;
            exit;
        end;
    for j:=i+1 to n do
        begin
            inc(sl);
            luu[sl]:=j;
            try(j);
            dec(sl);
        end;
end;


procedure xuli;
var   i,j:data;
begin
    sl:=0;
    res:=0;
    try(0);
    writeln(res);
end;

procedure docfile;
var   i,j:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,test);
    for i:=1 to test do
        begin
            read(f,n,k);
            for j:=1 to n do
                read(f,a[j]);
            xuli;
        end;
    close(f);
end;

begin
    docfile;
end.

2 thoughts on “BCACM11G spoj PTIT – Dãy con tăng dần tự nhiên bậc K

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *