BCACM11D spoj PTIT – Đường nguyên tố

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCACM11D/

1. Đề bài BCACM11D spoj

Cho hai số nguyên tố khác nhau có bốn chữ số. Người ta cho rằng hoàn toàn có thể biến đổi từ số này thành số kia sau một số bước theo quy tắc: Tại mỗi bước ta chỉ thay đổi một chữ số trong số trước đó sao cho số tạo được trong mỗi bước đều là một số nguyên tố có bốn chữ số. Một cách biến đổi như vậy gọi là một “đường nguyên tố”.

Bài toán đặt ra là với một cặp số nguyên tố đầu vào, hãy tính ra số bước của đường nguyên tố ngắn nhất. Giả sử đầu vào là hai số 1033 và 8179 thì đường nguyên tố ngắn nhất sẽ có độ dài là 6 với các bước chuyển là:

1033

1733

3733

3739

3779

8779

8179

Input : Dòng đầu tiên ghi số bộ test, không lớn hơn 100. Mỗi bộ test viết trên một dòng bao gồm hai số nguyên tố có 4 chữ số.

Output: Với mỗi bộ test, in ra màn hình trên một dòng số bước của đường nguyên tố ngắn nhất.

Example
Input:
3

1033 8179

1373 8017

1033 1033

Output:

6
7
0

2. Hướng dẫn giải bài BCACM11D spoj PTIT – Đường nguyên tố

– xây dựng trước sàng nguyên tố.

– sử dụng BFS, thay đổi từng chữ số.

3. Code tham khảo BCACM11D spoj PTIT – Đường nguyên tố

const  fi='';
    nmax=1000000;
type  data=longint;
var
    f:text;
    snt:array[0..9999] of boolean;
    s,t,test:data;
    Q,c:array[0..nmax+1] of data;
    dau,cuoi:data;

procedure sangnt;
var   i,j:data;
begin
    fillchar(snt,sizeof(snt),true);
    snt[1]:=false;
    i:=2;
    while i<=sqrt(9999) do
        begin
            while snt[i] = false do
                inc(i);
            for j:=2 to 9999 div i do
                snt[i*j]:=false;
            inc(i);
        end;
end;

procedure them(x:data);
begin
    inc(cuoi);
    q[cuoi]:=x;
end;

function layra:data;
begin
    layra:=q[dau];
    inc(dau);
end;

procedure xuli;
var   i,j,x,sobuoc,p,tmp,v:data;
begin
    dau:=1; cuoi:=0;
    them(s);
    fillchar(c,sizeof(c),0);
    c[s]:=1;
    while dau<=cuoi do
        begin
            x:=layra;
            i:=1;
            while i<=1000 do
                begin
                    p:=x div (i*10);
                    tmp:=x mod i;
                    for j:=0 to 9 do
                        begin
                            v:=p*i*10+i*j+tmp;
                            if (v>1000) and (snt[v]) and (c[v]=0) then
                                begin
                                    c[v]:=c[x]+1;
                                    if v = t then
                                        begin
                                            writeln(c[x]);
                                            exit;
                                        end;
                                    them(v);
                                end;
                        end;
                    i:=i*10;
                end;
        end;
    writeln(0);
end;

procedure docfile;
var   i,j:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,test);
    for i:=1 to test do
        begin
            readln(f,s,t);
            xuli;
        end;
    close(f);
end;

begin
    sangnt;
    docfile;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *