BCACM11D spoj PTIT – Đường nguyên tố

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCACM11D/ 1. Đề bài BCACM11D spoj Cho hai số nguyên tố khác nhau có bốn chữ số. Người ta cho rằng hoàn toàn có thể biến đổi từ số này thành số kia sau một số bước theo quy tắc: Tại mỗi bước ta chỉ thay đổi một chữ số trong số trước đó […]

Continue reading