P144PROC spoj PTIT – ROUND 4C – Lũy thừa

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P144PROC/

1. Đề bài P144PROC spoj

Lũy thừa bậc n của a bằng tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số có giá trị bằng a.

Cho trước 2 số nguyên a và b, các bạn hãy viết chương trình tính giá trị lũy thừa a^b.

Input

Gồm nhiều test, mỗi test ghi trên 1 dòng, gồm 2 số nguyên không âm a và b ( a <= 10^9 và b <= 10^18).

Input kết thúc bởi 2 số 0.

Output

Với mỗi test, ghi ra trên một dòng kết quả phép tính lũy thừa a^b được lấy dư theo 1000 000 007.

Example

Input:
2 3
2 4
3 2
0 0

Output:
8
16
9

2. Gợi ý P144PROC spoj PTIT

– Đây là bài đệ quy cơ bản

TH1: nếu b chia hết cho 2 thì a^b = sqrt(a^(b div 2))

TH2: b không chia hết cho 2 thì a^b = a*(a^(b-1))

Đây là 1 dạng trong phương pháp chia để trị

3. Code tham khảo P144PROC spoj PTIT

const  fi='';
    du=1000000007;
type  data=longint;
var
    f:text;
    a:int64;
    b:int64;
function powermod(a:int64; b:int64):int64;
var   t:int64;
begin
    if b=0 then exit(1);
    if b mod 2 = 0 then
        begin
            t:=powermod(a, b div 2);
            exit((t*t) mod du);
        end;
    exit( (powermod(a,b-1)*a) mod du );
end;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    repeat
        readln(f,a,b);
        if (a=0) and (b=0) then
            begin
                close(f);
                readln;
                halt;
            end;
        writeln(powermod(a,b));
    until false;
end.

5 thoughts on “P144PROC spoj PTIT – ROUND 4C – Lũy thừa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *