P144PROC spoj PTIT – ROUND 4C – Lũy thừa

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P144PROC/ 1. Đề bài P144PROC spoj Lũy thừa bậc n của a bằng tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số có giá trị bằng a. Cho trước 2 số nguyên a và b, các bạn hãy viết chương trình tính giá trị lũy thừa a^b. Input Gồm nhiều test, mỗi test […]

Continue reading