BCSRETAN spoj PTIT- Số may mắn thứ K

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCSRETAN/ 1. Đề bài BCSRETAN spoj PTIT Chí Phèo thời IT rất yêu thích các số may mắn. Số may mắn là số mà chỉ chứa các chữ số may mắn (có hai chữ số may mắn là 4 và 7) trong biểu diễn thập phân. Các số may mắn sắp xếp tăng dần […]

Continue reading


PCIRCLE spoj – Vòng số nguyên tố

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/PCIRCLE/ 1. Đề bài PCIRCLE spoj Một vòng tròn chứa 2*n vòng tròn nhỏ (Xem hình vẽ). Các vòng tròn nhỏ được đánh số từ 1 đến 2*n theo chiều kim đồng hồ. Cần điền các số tự nhiên từ 1 đến 2*n mỗi số vào một vòng tròn nhỏ sao cho tổng của […]

Continue reading


P134SUMG PTIT spoj – SUM4 G – Gia vị

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P134SUMG/ 1. Đề bài P134SUMG PTIT spoj Tại một nhà hàng truyền thống của Ấn Độ, đầu bếp đang phân vân trong việc chọn gia vị cho món ăn của mình. Nhà hàng này rất nổi tiếng bởi bí quyết gia vị của họ, đặc biệt là vị chua và vị cay. Các món […]

Continue reading


BCPERMU PTIT spoj – Liệt kê hoán vị (Cơ bản)

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCPERMU/ 1. Đề bài Liệt kê hoán vị Liệt kê hoán vị của n phần tử của một tập gồm các số từ 1->n. Input Dòng duy nhất chứa số n (1<=n<=8) Output Các hoán vị sắp xếp theo thứ tự từ điển tăng dần. Example Input: 3 Output: 123 132 213 231 […]

Continue reading


BCSINH PTIT spoj – Sinh các dãy nhị phân độ dài n (Cơ bản)

Nguồn đề bài http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCSINH/ 1. Đề bài BCSINH PTIT spoj Sinh các dãy nhị phân có độ dài n. Input Số nguyên duy nhất n (1<=n<=9) Output Mỗi dòng một dãy nhị phân. Các dãy nhị phân phải được liệt kê theo thứ tự từ điển. Example Input: 2 Output: 00 01 10 11 ############### Đây là […]

Continue reading