PCIRCLE spoj – Vòng số nguyên tố

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/PCIRCLE/

1. Đề bài PCIRCLE spoj

Một vòng tròn chứa 2*n vòng tròn nhỏ (Xem hình vẽ). Các vòng tròn nhỏ được đánh số từ 1 đến 2*n theo chiều kim đồng hồ. Cần điền các số tự nhiên từ 1 đến 2*n mỗi số vào một vòng tròn nhỏ sao cho tổng của hai số trên hai vòng tròn nhỏ liên tiếp là số nguyên tố. Số điền ở vòng tròn nhỏ 1 luôn là số 1.

Input

Số nguyên dương n ( 1 < n < 10 ) .

Output

Dòng đầu tiên ghi ra số k là số cách tìm được.
K dòng tiếp theo mỗi dòng ghi ra 1 cách điền các số vào các vòng tròn nhỏ. Cách điền nào có thứ tự từ điển nhỏ hơn thì xếp trước. Nếu K > 10000 thì chỉ cần ghi ra 10000 cách đầu tiên.

Ví dụ

Input:
4

Output:
4
1 2 3 8 5 6 7 4
1 2 5 8 3 4 7 6
1 4 7 6 5 8 3 2
1 6 7 4 3 8 5 2

2. Hướng dẫn PCIRCLE spoj

– Viết sẳn thủ tục sàng số nguyên tố

– Áp dụng thuật toán quay lui để chọn các số, kiểm tra điều kiện dựa trên mảng sàng SNT.

– Vì N<10 nên có thể tính trước kết quả K và bỏ vào mảng hằng. chỉ việc xuất ra. Giúp tiết kiệm được bộ nhớ và thời gian khi quay lui.

3. code tham khảo PCIRCLE spoj

const  fi='';
    fo='';
    nmax=10;
type  data=longint;
var
    f:text;
    SNT:array[1..50] of boolean;
    n:data;

    DD:array[1..nmax*2] of boolean;
    KQ:array[1..nmax*2] of byte;
    sl:data;

    LUUTRU:array[1..16000020] of byte;
    spt,k:longint;

procedure sangnt;
var   i,j:data;
begin
    fillchar(snt,sizeof(snt),true);
    i:=2;
    snt[1]:=false;
    while i<=sqrt(50) do
        begin
            while snt[i]=false do
                inc(i);
            for j:=2 to 50 div i do
                snt[i*j]:=false;
            inc(i);
        end;
end;

procedure init;
begin
    fillchar(dd,sizeof(dd),false);
    dd[1]:=true;
    sl:=1;
    kq[1]:=1;
    spt:=0;  k:=0;
end;

procedure xuli;
var   i:data;
begin
    if not snt[1+kq[sl]] then exit;
    inc(k);
    for i:=1 to sl do
        begin
            inc(spt);
            LUUTRU[spt]:=kq[i];
        end;
end;

procedure try;
var   j:data;
begin
    if sl=2*n then
        begin
            xuli;
        end
    else
        for j:=2 to 2*n do
            if (not dd[j]) and (SNT[kq[sl]+j]) then
                begin
                    dd[j]:=true;
                    inc(sl);
                    kq[sl]:=j;

                    try;
                    dd[j]:=false;
                    dec(sl);
                end;
end;

procedure xuat;
var   i,tam:data;
begin
    assign(f,fo); rewrite(f);
    writeln(f,k);
    if k>10000 then
            tam:=10000*2*n
    else
            tam:=k*2*n;

    for i:=1 to tam do
        begin
            write(f,luutru[i],' ');
            if i mod (2*n) = 0 then writeln(f);
        end;
    close(f);
end;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n);
    close(f);
    SANGNT;
    init;
    try;
    xuat;
end.

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <algorithm>
#include <cmath>

using namespace std;

int   n,x[100],dd[100];
bool  yes[100][100];
int   res[100] = {0, 0, 2, 2, 4, 96, 1024, 2880, 81024, 770144};
int   dem = 0;

bool kt(int x)
{
  if (x <= 1) return false;
  for (int i=2;i*i<=x;i++)
    if (x % i == 0) return false;
  return true;
}

void dq(int t)
{
  if (t == n+1) {
    if (not yes[x[1]][x[n]]) return;
    dem++;
    for (int i=1;i<=n;i++) printf("%d ",x[i]);
    printf("n");
    return;
  }
  for (int i=1;i<=n;i++)
    if (dd[i] == 0 and yes[x[t-1]][i]) {
      x[t] = i;
      dd[i] = 1;
      dq(t+1);
      if (dem == 10000) return;
      dd[i] = 0;
    }
}

int main()
{
  scanf("%d",&n);
  printf("%dn",res[n]);

  n *= 2;
  for (int i=1;i<=n;i++)
    for (int j=i;j<=n;j++) {
      yes[i][j] = kt(i+j);
      yes[j][i] = yes[i][j];
    }

  x[1] = 1;
  dd[1] = 1;
  dq(2);

  return 0;
}

 

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <algorithm>
#include <cmath>

using namespace std;

int   n,x[100],dd[100],res;
bool  yes[100][100];

bool kt(int x)
{
  if (x <= 1) return false;
  for (int i=2;i*i<=x;i++)
    if (x % i == 0) return false;
  return true;
}

void dq(int t)
{
  if (t == n+1) {
    if (yes[x[1]][x[n]]) res++;
    return;
  }
  for (int i=1;i<=n;i++)
    if (dd[i] == 0 and yes[x[t-1]][i]) {
      x[t] = i;
      dd[i] = 1;
      dq(t+1);
      dd[i] = 0;
    }
}

int main()
{
  scanf("%d",&n);
  n *= 2;
  for (int i=1;i<=n;i++)
    for (int j=1;j<=n;j++)
      yes[i][j] = kt(i+j);
  x[1] = 1;
  dd[1] = 1;
  dq(2);
  printf("%d",res);
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *