BCPERMU PTIT spoj – Liệt kê hoán vị (Cơ bản)

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCPERMU/

1. Đề bài Liệt kê hoán vị

Liệt kê hoán vị của n phần tử của một tập gồm các số từ 1->n.

Input

Dòng duy nhất chứa số n (1<=n<=8)

Output

Các hoán vị sắp xếp theo thứ tự từ điển tăng dần.

Example

Input:
3

Output:
123
132
213
231
312
321

 

2. Code Liệt kê hoán vị pascal c++

a. code pascal BCPERMU

const
    nmax=8;
type
    data = byte;
var
    n:data;
    dd:array[1..nmax] of boolean;
    res:array[1..nmax]of data;
procedure xuat;
var   i:data;
begin
    for i:=1 to n do
        write(res[i]);
    writeln;
end;

procedure try(i:data);
var   j:data;
begin
    if i>n then
        xuat
    else
        for j:=1 to n do
            if not dd[j] then
                begin
                    dd[j]:=true;
                    res[i]:=j;
                    try(i+1);
                    dd[j]:=false;
                end;
end;


begin
    readln(n);
    fillchar(dd,sizeof(dd),false);
    try(1);
end.

b. code c++ BCPERMU

#include <stdio.h>
using namespace std;
#define nmax=8;

int n;
bool dd[10];
int res[10];

void xuat()
{
  int i;
  for (i=1; i<=n; i++)
    printf("%d",res[i]);
  printf("\n");
}

void dequy(int i)
{
  int j;
  if (i>n)
  {
    xuat();
  }
  else
  {
    for (j=1; j<=n; j++)
    {
      if (dd[j]==false)
      {
        dd[j]=true;
        res[i]=j;
        dequy(i+1);
        dd[j]=false;
      }
    }
  }
}

int main()
{
  scanf("%d",&n);
  int i;
  for (i=1; i<=3; i++) dd[i]=false;
  dequy(1);
  return 0;
}

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *