BCSINH PTIT spoj – Sinh các dãy nhị phân độ dài n (Cơ bản)

Nguồn đề bài http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCSINH/

1. Đề bài BCSINH PTIT spoj

Sinh các dãy nhị phân có độ dài n.

Input

Số nguyên duy nhất n (1<=n<=9)

Output

Mỗi dòng một dãy nhị phân. Các dãy nhị phân phải được liệt kê theo thứ tự từ điển.

Example

Input:
2

Output:
00
01
10
11

###############
Đây là 1 bài đệ quy quay lui cơ bản, mình sẽ không giải thích nhiều 😀

 2. code tham khảo BCSINH PTIT spoj pascal và c++

a. Code sinh nhị phân Pascal

const
    nmax=9;
type
    data = byte;
var
    n:data;
    res:array[1..nmax]of data;

procedure xuat;
var   i:data;
begin
    for i:=1 to n do
        write(res[i]);
    writeln;
end;

procedure try(i:data);
var   j:data;
begin
    if i>n then
        xuat
    else
        for j:=0 to 1 do
                begin
                    res[i]:=j;
                    try(i+1);
                end;
end;


begin
    readln(n);
    try(1);
end.

b. Code sinh nhị phân c++

//liệt kê dãy nhị phân

#include <iostream>

using namespace std;

int a[10],n;

void init ()
{
  cin >> n; //nhap n;
}

void output()
{
  for(int i=0;i<n;i++)
    cout << a[i];
  cout << endl;
}

void tim(int i)
{
  for(int j=0;j<=1;j++)
  {
    a[i]=j;
    if(i==n-1)  //nếu tìm đến x i cuối cùng thì xuất ra ket quả
      output();
    else
      tim(i+1); // chưa tìm đến i cuối thì tăng i lên
  }
}

int main()
{
  init(); //khởi tạo
  tim(0);
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *