[CSDL] BT Thực hành 1 truy vấn SQL – Phần 2

Giải bài tập thực hành truy vấn cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng

1. Tóm tắt đề bài CSDL Quản lí bán hàng

KHACHHANG (MAKH, HOTEN, DCHI, SODT, NGSINH, DOANHSO, NGDK)

Tân từ: Quan hệ khách hàng sẽ lưu trữ thông tin của khách hàng thành viên gồm có các thuộc tính: mã khách hàng, họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh, ngày đăng ký và doanh số (tổng trị giá các hóa đơn của khách hàng thành viên này).

NHANVIEN (MANV,HOTEN, NGVL, SODT)

Tân từ: Mỗi nhân viên bán hàng cần ghi nhận họ tên, ngày vào làm, điện thọai liên lạc, mỗi nhân viên phân biệt với nhau bằng mã nhân viên.

SANPHAM (MASP,TENSP, DVT, NUOCSX, GIA)

Tân từ: Mỗi sản phẩm có một mã số, một tên gọi, đơn vị tính, nước sản xuất và một giá bán.

HOADON (SOHD, NGHD, MAKH, MANV, TRIGIA)

Tân từ: Khi mua hàng, mỗi khách hàng sẽ nhận một hóa đơn tính tiền, trong đó sẽ có số hóa đơn, ngày mua, nhân viên nào bán hàng, trị giá của hóa đơn là bao nhiêu và mã số của khách hàng nếu là khách hàng thành viên.

CTHD (SOHD,MASP,SL)

Đề bài ở phần trước https://kienthuc24h.com/csdl-bt-thuc-hanh-1-truy-van-sql/

2. Lời giải BT Truy vấn CSDL Quản lí bán hàng

11. Tìm các số hóa đơn đã mua sản phẩm có mã số “BB01” hoặc “BB02”.

SELECT distinct hd.SOHD
FROM HOADON hd, CTHD ct
WHERE hd.SOHD = ct.SOHD AND ct.MASP IN ('BB01','BB02')

12. Tìm các số hóa đơn đã mua sản phẩm có mã số “BB01” hoặc “BB02”, mỗi sản phẩm mua với số lượng từ 10 đến 20.

SELECT distinct hd.SOHD
FROM HOADON hd, CTHD ct
WHERE hd.SOHD = ct.SOHD AND ct.MASP IN ('BB01','BB02') AND ct.SL BETWEEN 10 AND 20

Tuy nhiên lời giải trên khá thừa, vì chỉ hỏi mã hóa đơn, trên thực tế không cần thiết kết bảng HOADON và CTHD trừ khi cần khai thác thêm thông tin của HOADON như vậy có thể sửa tối ưu cho câu này như sau:

SELECT distinct ct.SOHD
FROM CTHD ct
WHERE ct.MASP IN ('BB01','BB02') AND ct.SL BETWEEN 10 AND 20

13. Tìm các số hóa đơn mua cùng lúc 2 sản phẩm có mã số “BB01” và “BB02”, mỗi sản phẩm mua với số lượng từ 10 đến 20.

SELECT distinct hd.SOHD
FROM HOADON hd, CTHD ct
WHERE hd.SOHD = ct.SOHD AND ct.MASP='BB01' AND ct.SL BETWEEN 10 AND 20

INTERSECT

SELECT distinct hd.SOHD
FROM HOADON hd, CTHD ct
WHERE hd.SOHD = ct.SOHD AND ct.MASP = 'BB02' AND ct.SL BETWEEN 10 AND 20

14. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) do “Trung Quoc” sản xuất và được bán ra trong ngày 1/1/2007.

SELECT sp.MASP, sp.TENSP
FROM SANPHAM sp, HOADON hd, CTHD ct
WHERE sp.NUOCSX='Trung Quoc' AND hd.NGHD='1/1/2007' AND hd.SOHD = ct.SOHD and sp.MASP=ct.MASP

15. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) không bán được.

Sử dụng NOT IN

SELECT sp.MASP,sp.TENSP
FROM SANPHAM sp
WHERE sp.MASP NOT IN ( SELECT ct.MASP FROM CTHD ct )

Sử dụng NOT EXISTS

SELECT sp.MASP,sp.TENSP
FROM SANPHAM sp
WHERE not exists ( SELECT ct.MASP FROM CTHD ct WHERE sp.MASP=ct.MASP)

16. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) không bán được trong năm 2006.

Sử dụng NOT IN

SELECT sp.MASP,sp.TENSP
FROM SANPHAM sp
WHERE sp.MASP not in ( SELECT ct.MASP FROM HOADON hd, CTHD ct WHERE hd.SOHD = ct.SOHD AND YEAR(hd.NGHD)=2006)

Sử dụng EXISTS

SELECT sp.MASP,sp.TENSP
FROM SANPHAM sp
WHERE not exists ( SELECT ct.MASP FROM CTHD ct, HOADON hd WHERE HD.SOHD=CT.SOHD AND sp.MASP=ct.MASP AND YEAR(hd.NGHD)=2006)

Sử dụng EXCEPT

SELECT MASP, TENSP
FROM SANPHAM

EXCEPT

SELECT distinct sp.MASP, sp.TENSP
FROM CTHD ct, HOADON hd, SANPHAM sp
WHERE ct.SOHD = hd.SOHD AND ct.MASP = sp.MASP AND year(hd.NGHD)=2006

17. In ra danh sách các sản phẩm (MASP,TENSP) do “Trung Quoc” sản xuất không bán được trong năm 2006.

Sử dụng EXCEPT

SELECT MASP, TENSP
FROM SANPHAM
WHERE NUOCSX='Trung Quoc'

EXCEPT

SELECT distinct sp.MASP, sp.TENSP
FROM HOADON hd, CTHD ct, SANPHAM sp
WHERE year(hd.NGHD)=2006 and hd.SOHD=ct.SOHD and sp.MASP = ct.MASP

18. Tìm số hóa đơn đã mua tất cả các sản phẩm do Singapore sản xuất.

SELECT SOHD
FROM HOADON
WHERE
NOT EXISTS
( 
  SELECT *
  FROM SANPHAM
  WHERE NUOCSX= 'Singapore' AND MASP NOT IN
  ( 
    SELECT masp
    FROM CTHD
    WHERE SOHD = HOADON.SOHD and CTHD.MASP = SANPHAM.MASP
  )
)

19. Tìm số hóa đơn trong năm 2006 đã mua ít nhất tất cả các sản phẩm do Singapore sản xuất.

SELECT SOHD
FROM HOADON
WHERE year(NGHD)=2006
and NOT EXISTS
(
  SELECT *
  FROM SANPHAM
  WHERE NUOCSX = 'Singapore' and MASP NOT IN
  (
    SELECT masp 
    FROM CTHD 
    WHERE SOHD = HOADON.SOHD
  )
)

 

20. Có bao nhiêu hóa đơn không phải của khách hàng đăng ký thành viên mua?

SELECT count(SOHD) as SL
FROM HOADON
WHERE MAKH is null

21. Có bao nhiêu sản phẩm khác nhau được bán ra trong năm 2006.

SELECT count(distinct ct.MASP)
FROM HOADON hd, CTHD ct
WHERE YEAR(hd.NGHD) = 2006 and ct.SOHD=hd.SOHD

22. Cho biết trị giá hóa đơn cao nhất, thấp nhất là bao nhiêu ?

SELECT MAX(HOADON.TRIGIA), MIN(HOADON.TRIGIA)
FROM HOADON

23. Trị giá trung bình của tất cả các hóa đơn được bán ra trong năm 2006 là bao nhiêu?

SELECT AVG(hd.TRIGIA)
FROM HOADON hd
WHERE YEAR(hd.NGHD) = 2006

24. Tính doanh thu bán hàng trong năm 2006.

SELECT sum(hd.TRIGIA)
FROM HOADON hd
WHERE YEAR(hd.NGHD) = 2006

25. Tìm số hóa đơn có trị giá cao nhất trong năm 2006.

SELECT SOHD
FROM HOADON
WHERE TRIGIA IN (
SELECT max(hd.TRIGIA)
FROM HOADON hd
WHERE YEAR(hd.NGHD) = 2006
)

26. Tìm họ tên khách hàng đã mua hóa đơn có trị giá cao nhất trong năm 2006.

SELECT kh.HOTEN
FROM KHACHHANG kh, HOADON
WHERE HOADON.MAKH=KH.MAKH AND 
HOADON.TRIGIA in 
(
  SELECT MAX(hd.TRIGIA)
  FROM HOADON hd
  WHERE year(hd.NGHD)=2006
)

Hoặc

SELECT	HOTEN
FROM	KHACHHANG kh, HOADON
WHERE HOADON.MAKH = kh.MAKH and
HOADON.TRIGIA >=ALL ( SELECT max(hd.TRIGIA) FROM HOADON hd WHERE year(hd.NGHD)=2006 )

27. In ra danh sách 3 khách hàng (MAKH, HOTEN) có doanh số cao nhất.

SELECT top 3 MAKH, HOTEN
FROM KHACHHANG 
order by DOANHSO desc

28. In ra danh sách các sản phẩm (MASP, TENSP) có giá bán bằng 1 trong 3 mức giá cao nhất.

SELECT MASP, TENSP
FROM SANPHAM
WHERE GIA IN
(
SELECT DISTINCT TOP 3 sp.GIA
FROM SANPHAM sp
ORDER BY sp.GIA DESC
)

29. In ra danh sách các sản phẩm (MASP, TENSP) do “Thai Lan” sản xuất có giá bằng 1 trong 3 mức giá cao nhất (của tất cả các sản phẩm).

SELECT SANPHAM.MASP, SANPHAM.TENSP
FROM SANPHAM
WHERE SANPHAM.NUOCSX='Thai Lan' 
AND
SANPHAM.GIA IN
(
SELECT DISTINCT TOP 3 sp.GIA
FROM SANPHAM sp
ORDER BY sp.GIA DESC
)

30. In ra danh sách các sản phẩm (MASP, TENSP) do “Trung Quoc” sản xuất có giá bằng 1 trong 3 mức giá cao nhất (của sản phẩm do “Trung Quoc” sản xuất).

SELECT SANPHAM.MASP, SANPHAM.TENSP
FROM SANPHAM
WHERE SANPHAM.NUOCSX='Trung Quoc' 
AND
SANPHAM.GIA IN
(
SELECT DISTINCT TOP 3 sp.GIA
FROM SANPHAM sp
WHERE sp.NUOCSX = 'Trung Quoc'
ORDER BY sp.GIA DESC
)

31. * In ra danh sách 3 khách hàng có doanh số cao nhất (sắp xếp theo kiểu xếp hạng).

SELECT TOP 3 RANK() OVER (order by kh.DOANHSO DESC) ThuHang, *
FROM KHACHHANG kh
ORDER BY kh.DOANHSO DESC

32. Tính tổng số sản phẩm do “Trung Quoc” sản xuất.

SELECT COUNT(MASP)
FROM SANPHAM
WHERE NUOCSX='Trung Quoc'

33. Tính tổng số sản phẩm của từng nước sản xuất.

SELECT NUOCSX, COUNT(MASP)
FROM SANPHAM
GROUP BY NUOCSX

34. Với từng nước sản xuất, tìm giá bán cao nhất, thấp nhất, trung bình của các sản phẩm.

SELECT MAX(GIA) CaoNhat, MIN(GIA) ThapNhat, AVG(GIA) TrungBinh
FROM SANPHAM
GROUP BY NUOCSX

35. Tính doanh thu bán hàng mỗi ngày.

SELECT NGHD, SUM(TRIGIA) DoanhThu
FROM HOADON
GROUP BY NGHD

36. Tính tổng số lượng của từng sản phẩm bán ra trong tháng 10/2006.

SELECT ct.MASP, sum(ct.SL)
FROM CTHD ct, HOADON hd
WHERE ct.SOHD=hd.SOHD AND month(NGHD)=10 AND year(NGHD)=2006 
GROUP BY ct.MASP

37. Tính doanh thu bán hàng của từng tháng trong năm 2006.

SELECT month(hd.NGHD) Thang , sum(hd.TRIGIA) Tong
FROM HOADON hd 
WHERE year(hd.NGHD)=2006
GROUP BY month(hd.NGHD)

38. Tìm hóa đơn có mua ít nhất 4 sản phẩm khác nhau.

SELECT *
FROM HOADON
WHERE
SOHD in
(
  SELECT HD.SOHD
  FROM (  SELECT ct.sohd, COUNT(CT.MASP) SL
       FROM CTHD ct
       GROUP BY CT.SOHD) HD
  WHERE HD.SL>=4
)

Sử dụng HAVING

SELECT SOHD, COUNT(MASP)
FROM CTHD
GROUP BY SOHD
HAVING COUNT(MASP)>=4

39. Tìm hóa đơn có mua 3 sản phẩm do “Viet Nam” sản xuất (3 sản phẩm khác nhau).

SELECT ct.SOHD, count(CT.MASP)
FROM CTHD ct, SANPHAM sp
WHERE ct.MASP = sp.MASP AND sp.NUOCSX='Viet Nam'
GROUP BY ct.SOHD
HAVING count(ct.masp)>=3

40. Tìm khách hàng (MAKH, HOTEN) có số lần mua hàng nhiều nhất.

SELECT TOP 1 HOADON.MAKH, KH.HOTEN
FROM HOADON, KHACHHANG kh
WHERE HOADON.MAKH is not null and HOADON.MAKH = KH.MAKH
GROUP BY HOADON.MAKH, KH.HOTEN
ORDER BY count(HOADON.MAKH) DESC

Cách khác

select makh, count(SOHD)
from hoadon
where makh is not null
group by makh
having count(SOHD)=(
select max(a.slmh)
from
(select makh,count(sohd) slmh
from hoadon
where makh is not null
group by makh) a
)

Cách khác

select makh, count(sohd)
from hoadon
where makh is not null
group by makh
having count(sohd) >= all(
select count(sohd) slmh
from hoadon
where makh is not null
group by makh)

41. Tháng mấy trong năm 2006, doanh số bán hàng cao nhất ?

SELECT MONTH(hd2.NGHD)
FROM HOADON hd2
WHERE year(hd2.NGHD)=2006
GROUP BY MONTH(hd2.NGHD)
HAVING SUM(hd2.TRIGIA)>=ALL
(
  SELECT sum(hd.TRIGIA)
  FROM HOADON hd
  WHERE year(hd.NGHD) = 2006
  GROUP BY month(hd.NGHD)
)

42. Tìm sản phẩm (MASP, TENSP) có tổng số lượng bán ra thấp nhất trong năm 2006.

SELECT ct1.MASP, sp.TENSP
FROM CTHD ct1, HOADON hd1, SANPHAM sp 
WHERE ct1.SOHD = hd1.SOHD AND year(hd1.NGHD)=2006 and sp.MASP = ct1.MASP
GROUP BY ct1.MASP, sp.TENSP
HAVING sum(ct1.SL) <= ALL
(
  SELECT sum(ct.SL)
  FROM CTHD ct, HOADON hd 
  WHERE ct.SOHD = hd.SOHD AND year(hd.NGHD)=2006
  GROUP BY ct.MASP
)

43. *Mỗi nước sản xuất, tìm sản phẩm (MASP,TENSP) có giá bán cao nhất.

SELECT sp1.NUOCSX, sp1.MASP, sp1.TENSP
FROM SANPHAM sp1, 
  (SELECT sp.NUOCSX, max(sp.GIA) giamax
  FROM SANPHAM sp
  GROUP BY sp.NUOCSX) gia_QG
WHERE sp1.NUOCSX = gia_QG.NUOCSX and sp1.GIA=gia_QG.giamax

Cách khác

SELECT sp1.NUOCSX, sp1.MASP, sp1.TENSP
FROM SANPHAM sp1
WHERE sp1.GIA in
(
  SELECT max(sp.GIA)
  FROM SANPHAM sp
  WHERE sp1.NUOCSX = sp.NUOCSX
)

44. Tìm nước sản xuất ít nhất 3 sản phẩm có giá bán khác nhau.

SELECT sp1.NUOCSX
FROM SANPHAM sp1,
(
  SELECT sp.NUOCSX, sp.GIA, count(sp.MASP) SL
  FROM SANPHAM sp
  GROUP BY sp.NUOCSX, sp.GIA
) groupgia

WHERE groupgia.NUOCSX = SP1.NUOCSX AND groupgia.GIA = sp1.GIA
group by sp1.NUOCSX
HAVING count(groupgia.SL)>=3

Hoặc

SELECT sp.NUOCSX
FROM SANPHAM sp
GROUP BY sp.NUOCSX
HAVING count(distinct sp.GIA)>=3

45. *Trong 10 khách hàng có doanh số cao nhất, tìm khách hàng có số lần mua hàng nhiều nhất.

SELECT hd1.MAKH, DS1.HOTEN
FROM 
(
  SELECT TOP 10 kh1.MAKH, KH1.HOTEN
  FROM KHACHHANG kh1
  WHERE kh1.MAKH is not null
  ORDER BY kh1.DOANHSO DESC
) DS1, HOADON hd1
WHERE DS1.MAKH = hd1.MAKH
GROUP BY hd1.MAKH, DS1.HOTEN

HAVING COUNT(HD1.SOHD)>=
ALL(

  SELECT count(hd.SOHD)
  FROM 
  (
    SELECT TOP 10 kh.MAKH
    FROM KHACHHANG kh
    WHERE kh.MAKH is not null
    ORDER BY kh.DOANHSO DESC
  ) DS, HOADON hd
  WHERE DS.MAKH = hd.MAKH
  GROUP BY hd.MAKH 
)

40 thoughts on “[CSDL] BT Thực hành 1 truy vấn SQL – Phần 2

  • Chào bạn,

   Đầu tiên để xác định hóa đơn nào vào năm 2006 mua tất cả sản phẩm do sing sản xuất thì bạn đưa về hướng giải quyết như sau:

   – Tìm những sản phẩm của Sing mà hóa đơn HD001 chưa mua (Ban đầu mình sẽ giả sử đối tượng xét tới là HD001 nhé)
   + Đầu tiên tìm những sản phẩm mà hóa đơn HD001 đã mua là:

   SELECT masp 
       FROM CTHD 
       WHERE SOHD = 'HD001'

   Tiếp theo, những “sản phẩm của Sing sản xuất mà HD001 chưa mua” sẽ là những sản phẩm ko nằm trong tập bên trên, nên ta có:

   SELECT *
     FROM SANPHAM
     WHERE NUOCSX = 'Singapore' and MASP NOT IN
     (
       SELECT masp 
       FROM CTHD 
       WHERE SOHD = 'HD001'
     )

   Như vậy, Bây giờ mình chỉ cần xác định HD001 có sản phẩm nào của Sing mà nó chưa mua không? Và là năm 2006 chứ?

   Có nghĩa là nếu tồn tại trong đoạn select ở trên thì nó không thỏa, do tồn tại sản phẩm của Sing mà nó chưa mua.

   SELECT SOHD
   FROM HOADON
   WHERE year(NGHD)=2006 AND SOHD='HD001'
   and NOT EXISTS
   (
     SELECT *
     FROM SANPHAM
     WHERE NUOCSX = 'Singapore' and MASP NOT IN
     (
       SELECT masp 
       FROM CTHD 
       WHERE SOHD = 'HD001'
     )
   )
   

   Sau khi bạn đã xác định được trên HD001 thì bạn mở rộng ra nhiều hóa đơn bằng cách thay HD001 thành HOADON.SOHD

   SELECT SOHD
   FROM HOADON
   WHERE year(NGHD)=2006
   and NOT EXISTS
   (
     SELECT *
     FROM SANPHAM
     WHERE NUOCSX = 'Singapore' and MASP NOT IN
     (
       SELECT masp 
       FROM CTHD 
       WHERE SOHD = HOADON.SOHD
     )
   )
   • Xin chào các bạn,
    Mình thấy câu 18 hơi khó hiểu, các bạn có thể giúp mình giải nghĩa bằng lời logic suy luận của nó được không?

    18. Tìm số hóa đơn đã mua tất cả các sản phẩm do Singapore sản xuất.

    SELECT SOHD
    FROM HOADON
    WHERE
    NOT EXISTS
    (
    SELECT *
    FROM SANPHAM
    WHERE NUOCSX= ‘Singapore’ AND MASP NOT IN
    (
    SELECT masp
    FROM CTHD
    WHERE SOHD = HOADON.SOHD and CTHD.MASP = SANPHAM.MASP
    )
    )

  • Để tìm nước có nhiều sản phẩm nhất em có thể Group by theo Mã nước, sau đó dùng Count(MASP) để đếm nhé.
   SELECT NUOCSX, Count(MASP)
   FROM SANPHAM
   GROUP BY NUOCSX

   Lúc này em sẽ được 1 bảng chứa danh sách số sản phẩm của các nước.
   Em có thể sắp xếp lại để lấy kết quả nhé.
   SELECT TOP 1 NUOCSX, Count(MASP) SoLuong
   FROM SANPHAM
   GROUP BY NUOCSX
   ORDER BY count(MASP) DESC

   Tuy nhiên cách trên chỉ lấy được 1 nước duy nhất có số sản phẩm nhiều nhất thôi, còn trường hợp nhiều nước có số lượng sản phẩm giống nhau mà lại lớn nhất thì em có thể dùng truy vấn lồng để lấy nhé.

  • Cho mình hỏi muốn tính số lượng đã bán tưng ứng của từng mặt hàng ta lam sau vay?
   3. Đưa ra số lượng đã bán tương ứng của từng mặt hàng.
   SELECT MAHANG*
   FROM TENHANG, SOHD
   WHERETENHANG.MAH= SOHD.MAH
   GROUP BY MAH

  • Bình luận trước đó em gửi anh nghĩ là lỗi cú pháp á.
   Anh nghĩ nếu dùng truy vấn lồng thì em có thể viết như thế này nhé

   SELECT NUOCSX, Count(MASP) SoLuong
   FROM SANPHAM
   GROUP BY NUOCSX
   HAVING Count(MASP)>=ALL
   (
     SELECT Count(MASP) SoLuong
     FROM SANPHAM
     GROUP BY NUOCSX
   )
   ORDER BY count(MASP) DESC
   

   Chúc em học tốt.

 1. SELECT sp.MASP,sp.TENSP
  FROM SANPHAM sp
  WHERE not exists ( SELECT ct.MASP FROM CTHD ct, HOADON hd WHERE sp.MASP=ct.MASP AND YEAR(hd.NGHD)=2006)
  AI GIẢI THÍCH CHO MÌNH CHỖ NÀY ĐƯỢC KHÔNG.TẠI WHERE LẦN 2 ẤY SAO KHÔNG CÓ HD.SOHD=CT.SOHD

  • Bạn đang nói đến câu 16 phải không?
   Mình vừa kiểm tra lại, chính xác là thiếu HD.SOHD = CT.SOHD.
   Mình đã cập nhật lại đáp án câu 16.
   Cảm ơn bạn đã góp ý.

   • AD cho em hỏi với ạ
    Em truy vấn như này thì sai chỗ nào ạ?
    SELECT SP.MASP,SP.TENSP
    FROM SANPHAM SP,HOADON HD,CTHD CT
    WHERE(SP.MASP=CT.MASP AND CT.SOHD=HD.SOHD AND YEAR(HD.NGHD)!=2006)

    • 1. Đưa ra danh sách mặt hàng được bán trong tháng 9 năm 2021
     2. Đưa ra danh sách khách hàng có địa chỉ ở Thái Nguyên và từng mua hàng trong tháng 9 năm 2021
     3. Đưa ra số lượng đã bán tương ứng của từng mặt hàng.

     • 1. Đưa ra danh sách mặt hàng được bán trong tháng 9 năm 2021

      SELECT COUNT (DISIINCT MAH)
      FROM CTHD C INNER JOIN HOADONHANG
      WHERE C. SOHD= H. SOHDON
      AND MONTH(NGAYBD)= ‘9’ AND YEAR (NGAYBD)= ‘2021’

      2. Đưa ra danh sách khách hàng có địa chỉ ở Thái Nguyên và từng mua hàng trong tháng 9 năm 2021
      SELECT KHACHHANG*
      FROM KHACHHANG, HDHANG, DIACHI
      WHERE KHACHHANG.MAK= SHDON.MAK
      AND DIACHI.MAH = HANG.MAH
      AND KHACHHANG. DIACHI= ‘THAINGUYEN’
      AND MONTH(NGAYBD)=’9’ AND YEAR(NGAYBD)= ‘2021’

      3. Đưa ra số lượng đã bán tương ứng của từng mặt hàng.
      SELECT COUNT(MAH) SOLUONG
      FROM TENHANG, SOHD
      WHERE TENHANG.MAH= SOHD.MAH
      GROUP BY MAH

 2. bạn ơi giải thích câu 18 được không.mình không hiểu nó hoạt động thế nào, mình có đọc 1 số tài liệu mà vẫn không hiểu cơ chế hoạt động của phép lồng tương quan thế nào.mình cảm ơn

 3. ANH ƠI XEM LẠI CÂU 18 HỘ E VS Ạ , CÓ 2 SẢN PHẨM SINGAPOR BÁN RA TỪ HÓA ĐƠN 1001 VÀ 1014 , MÀ TRUY VẪN NHƯ TRÊN ĐÁP ÁN CHỈ RA 1001 THÔI A

 4. AD cho em hỏi câu 16 ạ.
  Em viết câu truy vấn như này:
  SELECT SP.MASP,SP.TENSP
  FROM SANPHAM SP,HOADON HD,CTHD CT
  WHERE(SP.MASP=CT.MASP AND CT.SOHD=HD.SOHD AND YEAR(HD.NGHD)!=2006)
  Thì sai chỗ nào ạ?
  Em cảm ơn!

  • Hi em,

   Em viết vậy sai là vì em đang chọn những sản phẩm không được bán ra trong năm 2006, điều đó có nghĩa là nó truy vấn ra những “sản phẩm đã mua ở năm 2005, 2004,….”.

   Nên để hiểu đúng ý đề bài là hiển thị những sản phẩm không được bán trong năm 2006 thì em cần xác định những sản phẩm đã được mua ở năm này, và những sản phẩm không thuộc danh sách đã được mua chính là kết quả bài toán.

   Chúc em học tốt.

 5. Mọi người cho mình hỏi câu 12 tại sao không lấy SOHD ở bảng CTHD mà phải lấy SOHD ở bảng HOADON?
  SELECT DISTINCT CT.SOHD
  FROM CTHD CT
  WHERE CT.MASP IN (‘BB01’, ‘BB02’)
  AND SL BETWEEN 10 AND 20

  • Hi bạn, bạn hỏi làm mình bó tay luôn :’) Phần này lấy số HD ở HoaDon hay ở CTHD cũng như nhau nha bạn. Ở code mình làm ở trên mình có điều kiện hd.SOHD = ct.SOHD dùng để kết 2 bảng này lại nên 2 cái sohd này như nhau nha bạn. Tuy nhiên code của bạn có vẻ như bỏ quên phần “hd.SOHD = ct.SOHD”.
   Bạn tham khảo lại nha, chúc bạn học tốt.

   • Vì tại em mới học môn này nên còn ngơ ngơ anh ạ, hóa ra là nó như nhau :)) Còn code của em em chỉ lấy SOHD ở CTHD thì điều kiện “hd.SOHD = ct.SOHD” này để làm gì đâu anh?

    • à ừa nhỉ. Câu này đúng là không cần kết 2 bảng HoaDon với CTHD. Chỉ kết khi khai thác thêm thông tin của HD đó ví dụ như thêm 1 điều kiện nữa là mua trong năm 2006 chẳng hạn thì cần. 😀

 6. Hi a, anh cho em hỏi B18 sao em làm như bên dưới không ra thế ạ?
  Với, như cách là của B18 ở trên thì cái querry to nhất kiểu khai báo bảng HOADON r thì những cái subquerry có thể tự hiểu được ạ? Lúc e thêm bảng HOADON vào subquerry thì kết quả trả ra nhiều số hóa đơn, nên em k hiểu ra lúc add thêm bảng bên dưới thì nó chạy như nào, lại kiểu chạy duyệt lại 1 lần nữa cái bảng hóa đơn ạ?
  Anh xem giúp em với ạ, mãi k ra :((

  SELECT SOHD
  FROM HOADON
  WHERE
  NOT EXISTS

  (SELECT *
  FROM CTHD CT, SANPHAM SP
  WHERE SOHD=CT.SOHD AND ct.MASP=sp.masp and SP.NUOCSX not in (‘Singapore’))

 7. Em nghĩ là bài 18, 19 nên làm theo kiểu group by thì dễ hiểu hơn :3

  Bài 19:
  –Tạo bảng tạm–
  SELECT CTHD.SOHD, SANPHAM.MASP, NUOCSX INTO BANGTAM2
  FROM SANPHAM, CTHD, HOADON
  WHERE SANPHAM.MASP=CTHD.MASP AND CTHD.SOHD= HOADON.SOHD AND YEAR(HOADON.NGHD)=’2006′

  –Tìm số sản phẩm được sản xuất tại Singapore của mỗi hóa đơn và so sánh với số sp được sx ở Sing–
  SELECT SOHD
  FROM BANGTAM2
  GROUP BY SOHD, NUOCSX
  HAVING NUOCSX=’SINGAPORE’ AND COUNT(MASP) IN
  (SELECT COUNT(NUOCSX)
  FROM SANPHAM
  WHERE NUOCSX=’SINGAPORE’)

 8. Câu 14: MÌnh đâu cần lấy thêm bảng CTHD đâu anh. Em chưa hiểu chỗ Anh lấy thêm bảng CTHD.
  SELECT s.MASP, s.TENSP, NGHD
  FROM dbo.SANPHAM s , dbo.HOADON
  WHERE s.NUOCSX =’Trung Quoc’ AND dbo.HOADON.NGHD=’1/1/2007′

 9. chắc là ad học UIT
  có thể làm giúp em câu này được không
  Trị giá của một hóa đơn là tổng thành tiền (số lượng*đơn giá) của các chi tiết thuộc hóa đơn đó
  dùng trigger , RBTV ấy
  câu này thuộc phần I câu 14 trong phần quản lý bán hàng , deadline sắp đến nơi mà em làm vẫn không ra
  em cảm ơn

  • CREATE TRIGGER trg_ins_cthd ON CTHD

   FOR INSERT

   AS

   BEGIN

   DECLARE @SoHD int, @MaSP char(4), @SoLg int, @TriGia money — Lay thong tin cua CTHD vua moi them vao

   SELECT @SoHD = SOH, @MaSP = MASP, @SoLg = SL

   FROM INSERTED

   — Tinh tri gia cua san pham moi them vao HOADON

   SET @TriGia = @SoLg * SELECT GIA FROM SANPHAM WHERE MASP

   — Khai bao mot CURSOR duyet qua tat ca cac CTHD da co sa

   DECLARE cur_cthd CURSOR

   FOR

   SELECT MASP, SL

   FROM CTHD

   WHERE SOHD = @SoHD

   OPEN cur cthd

   FETCH NEXT FROM cur_cthd

   INTO @MaSP, @SoLg

   WHILE (@@FETCH_STATUS = 0)

   BEGIN

   — Cong don tri gia cua tung san pham vao bien TriGia

   SET @TriGia = ©TriGia + @SoLg * SELECT GIA FROM SANPHAM WHERE MASP = @MaSP

   FETCH NEXT FROM cur cthd
   INTO @MaSP, @SoLg
   END

   CLOSE cur_cthd CURSOR
   DEALLOCATE cur_cthd —Tien hanh cap nhat lai tri gia HOADON
   UPDATE HOADON SET TRIGIA = @TriGia WHERE SOHD = @SoHD
   END

 10. Câu 45: Làm theo cách sau có được không anh? Em thấy cùng đáp án
  SELECT TOP 1 h.MAKH, COUNT(SOHD) AS SLMua
  FROM HOADON h
  WHERE h.MAKH IN (SELECT TOP 10 k.MAKH
  FROM KHACHHANG k
  ORDER BY DOANHSO DESC)
  GROUP BY h.MAKH
  ORDER BY SLMua DESC

 11. Cho em hỏi nếu muốn lọc các dữ liệu mà điều kiện là các khách hàng không có số điện thoại thì phải làm ntn ạ? E cám ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *