C# – Viết chương trình nhập vào tháng năm, in ra số ngày của tháng.

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Viết chương trình bằng ngôn ngữ C Sharp cho phép người dùng nhập vào tháng năm và in ra số ngày của tháng đó.

1. Hướng dẫn giải bài tập c# in số ngày của tháng

– Đầu tiên sử dụng  Console.ReadLine();  để nhập dữ liệu từ bàn phím vào string

– Chuyển string sang kiểu int để tính toán bằng cách dùng phương thức Parse  int th = int.Parse(Sthang);  – Đây là phương thức chuyển đổi chuỗi ra số nguyên.

– Sử dụng switch case để chia các trường hợp số ngày trong tháng, cụ thể:

  • Những tháng có 31 ngày: 1,3,5,7,8,10,12
  • Những tháng có 30 ngày: 4,6,9,11
  • Tháng 2: Năm nhuận sẽ có 29 ngày, ngược lại sẽ có 28 ngày.

Năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100

2. Code tham khảo c# in số ngày của tháng

 

One thought on “C# – Viết chương trình nhập vào tháng năm, in ra số ngày của tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *