C# – Viết chương trình nhập vào tháng năm, in ra số ngày của tháng.

Viết chương trình bằng ngôn ngữ C Sharp cho phép người dùng nhập vào tháng năm và in ra số ngày của tháng đó.

1. Hướng dẫn giải bài tập c# in số ngày của tháng

– Đầu tiên sử dụng  Console.ReadLine();  để nhập dữ liệu từ bàn phím vào string

– Chuyển string sang kiểu int để tính toán bằng cách dùng phương thức Parse  int th = int.Parse(Sthang);  – Đây là phương thức chuyển đổi chuỗi ra số nguyên.

– Sử dụng switch case để chia các trường hợp số ngày trong tháng, cụ thể:

  • Những tháng có 31 ngày: 1,3,5,7,8,10,12
  • Những tháng có 30 ngày: 4,6,9,11
  • Tháng 2: Năm nhuận sẽ có 29 ngày, ngược lại sẽ có 28 ngày.

Năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100

2. Code tham khảo c# in số ngày của tháng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *