C# – Viết chương trình nhập vào tháng năm, in ra số ngày của tháng.

Viết chương trình bằng ngôn ngữ C Sharp cho phép người dùng nhập vào tháng năm và in ra số ngày của tháng đó.

1. Hướng dẫn giải bài tập c# in số ngày của tháng

– Đầu tiên sử dụng Console.ReadLine();  để nhập dữ liệu từ bàn phím vào string

– Chuyển string sang kiểu int để tính toán bằng cách dùng phương thức Parse int th = int.Parse(Sthang);  – Đây là phương thức chuyển đổi chuỗi ra số nguyên.

– Sử dụng switch case để chia các trường hợp số ngày trong tháng, cụ thể:

 • Những tháng có 31 ngày: 1,3,5,7,8,10,12
 • Những tháng có 30 ngày: 4,6,9,11
 • Tháng 2: Năm nhuận sẽ có 29 ngày, ngược lại sẽ có 28 ngày.

Năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100

2. Code tham khảo c# in số ngày của tháng

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      Console.Write("Nhap thang : ");
      string Sthang = Console.ReadLine();
      Console.Write("Nhap nam : ");
      string Snam = Console.ReadLine();

      int th = int.Parse(Sthang);
      int nm = int.Parse(Snam);
      int songay = 0;

      if (th >= 1 && th <= 12)
      {
        switch (th)
        {
          case 1:
          case 3:
          case 5:
          case 7:
          case 8:
          case 10:
          case 12: songay = 31; break;
          case 4:
          case 6:
          case 9:
          case 11: songay = 30; break;

          case 2:
            if (nm % 400 == 0 || (nm % 4 == 0 && nm % 100 != 0))  // nam nhuan
              songay = 29;
            else
              songay = 28;
            break;
        }

        Console.Write("=> Thang "+th+"/"+nm+" co "+songay+" ngay\n");
      }
      else
        Console.Write("=> Thang khong hop le!\n");
      Console.ReadLine();
    }
  }
}

 

One thought on “C# – Viết chương trình nhập vào tháng năm, in ra số ngày của tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *