PTIT122F spoj PTIT – Số siêu tự nhiên

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT122F/

1. Đề bài PTIT122F spoj

Một số siêu tự nhiên là một chuỗi chứa các chữ số và dấu hỏi (ví dụ như 36?1?8). Một số X phù hợp với một số siêu tự nhiên W nếu X có thể được tạo thành từ W bằng cách thay thế dấu hỏi bằng các chữ số tùy ý. Ví dụ: 365198 phù hợp với số siêu tự nhiên 36?1?8, nhưng 360199, 361028 hoặ 36128 thì không. Viết chương trình đọc số siêu tự nhiên W và số X (có cùng độ dài n), và xác định số các số phù hợp với W và lớn hơn X.

Dữ liệu:

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test gồm 2 dòng:

–          Dòng 1 chứa số siêu tự nhiên W

–          Dòng 2 chứa số nguyên X

Độ dài các số từ 1 đến 10 kí tự.

Dữ liệu kết thúc bởi dấu #

Kết quả:

Với mỗi bộ test, in ra trên 1 dòng số các số phù hợp với W và lớn hơn X.

Example

Input:
36?1?8

236428

8?3

910

?

5
#

Output:

100

0
4

2. Hướng dẫn PTIT122F spoj PTIT

– Thực hiện quay lui điền số vào các dấu ? và đếm kết quả

3. Code tham khảo PTIT122F spoj PTIT

const  fi='';
    nmax=10;
type  data=longint;
var
    f:text;
    vt:array[1..10] of data;
    W,X:string;
    n:data;
    spt:data; // spt cua vt;
    res:data;
    sl:data;
    KQ:string;

procedure try;
var
    c:char;
begin
    if sl=spt then
        begin
            if W>x then
                inc(res);
        end
    else
        for c:='0' to '9' do
            begin
                inc(sl);
                W[vt[sl]]:=c;
                try;
                dec(sl);
            end;
end;

procedure xuli;
var   i,j:data;
begin
    fillchar(vt,sizeof(vt),false);
    n:=length(W);
    kq:=w;
    spt:=0;
    for i:=1 to n do
        if w[i]='?' then
            begin
                inc(spt);
                vt[spt]:=i;
            end;
    for i:=1 to spt do
        kq[vt[i]]:='0';
    if KQ>=X then
        begin
            writeln(round(exp(ln(10)*spt)));
            exit;
        end;
    for i:=1 to spt do
        kq[vt[i]]:='9';
    if KQ<X then
        begin
            writeln('0');
            exit;
        end;
    sl:=0;
    res:=0;
    try;
    writeln(res);
end;

procedure docfile;
var   i,j:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    repeat
        readln(f,w);
        if W='#'then break;
        readln(f,X);
        xuli;
    until 1=2;
    close(f);
end;

begin
    docfile;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *