[Codeforces] 750A – New Year and Hurry

http://codeforces.com/contest/750/problem/A Limak sẽ tham gia vào một cuộc thi vào ngày cuối cùng của năm 2016. Cuộc thi sẽ bắt đầu lúc 20:00 và sẽ kéo dài bốn giờ, chính xác cho đến nửa đêm. Sẽ có n vấn đề, được sắp xếp theo độ khó, ví dụ problem 1 là dễ nhất và problem […]

Continue reading


P151PROA spoj , CF #292 (Div. 2) C. Drazil and Factorial

Nguồn đề bài:  http://codeforces.com/problemset/problem/515/C http://www.spoj.com/PTIT/problems/P151PROA/ 1.  Đề bài P151PROA spoj CF292 Codeforces Round #292 (Div. 2) – C. Drazil and Factorial Axe chơi một trò chơi với Lina. Họ định nghĩa hàm F(x) với số x nguyên dương là tích giai thừa các chữ số của x. Ví dụ F(135)  = 1! * 3! * 5! = […]

Continue reading