Bài 18 – Lịch sử 12: Những năm đầu cuộc kháng chiến chống Pháp

Lịch sử 12: Bài 18 Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950 – 1953) I. HOÀN CẢNH BÙNG NỔ KHÁNG CHIẾN TOÀN QUỐC CHỐNG PHÁP 1. Thực dân Pháp bội ước tiến công ta – Sau hiệp định sơ bộ 6/3/1946 và Tạm ước 14/9/1946, Pháp vẫn chuẩn bị xâm […]

Continue reading