BALLGMVN spoj – VOI 2014 – Trò Chơi Với Những Viên Bi

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/BALLGMVN/

1. Đề bài BALLGMVN spoj

Trong một hội thi Ballgame, ban tổ chức chuẩn bị một bàn lớn. Trên mặt bàn có n bi xanh đánh số từ 1 đến n và n bi đỏ đánh số từ n + 1 đến 2n. Mỗi trận đấu, các vận động viên sẽ chơi luân phiên nhau. Đến lượt chơi của mình, Hùng cần tìm 3 bi mà vị trí của chúng là thằng hàng hanu và sao cho trong số đó có hai bi đỏ và 1 bi xanh (khi đó ăn được một bi đỏ), hoặc là có hai bi xanh và 1 bi đỏ (khi đó được ăn 1 bi xanh).

Yêu cầu

Cho biết tọa độ trên mặt phẳng tọa độ Đề-các của vị trí và màu của các bi hiện tại trên bàn, bạn hãy giúp Hùng chọn 3 bi để chơi.

Input

 • Dòng đầu ghi số nguên dương n.
 • Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo ghi hai số nguyên là hoành độ và tung độ trên mặt phẳng tọa độ Đề-các của vị trí đặt bi xanh với chỉ sô i.
 • Dòng thứ i trong số n dòng cuối cùng ghi hai số nguyên là hoàng độ và tung độ trên mặt phẳng tọa độ Đề-các của vị trí đặt bi đỏ với chỉ số n + i.
 • Hoàng độ và tung độ không vượt quá 10^6, vị trí các bi là đôi một phân biệt.

Giới hạn

 • 30% số test có n <= 2;
 • 30% số test khác có n <= 100.
 • 40% số test còn lại có n <= 1000.

Output

Ghi ra 3 chỉ số của các viên bi mà Hùng cần chọn, nếu không thể chọn được 3 bi nào, ghi ra -1. Nếu có nhiều đáp án, ghi ra một đáp án bất kì.

Example

Input:
3
1 1
2 2
4 9
3 3
6 20
8 100

Output:
1 2 4

2. Hướng dẫn giải BALLGMVN spoj – VOI 2014

Với mỗi điểm[i] từ 1–>N:

 • Xem điểm[i] là gốc tọa độ, nên dựng được xNew[j]=x[j]-x[i] và yNew[j]=y[j]-y[i] với 1<=j<=N.
 • Sort các điểm theo giá trị x/y.
 • Các điểm có cùng giá trị chính là các điểm trên cùng một đường thẳng.

ĐPT: O(N^2 log N)

Với cách trên các bạn sẽ gặp chút rắc rối ở viên bi màu. vậy các bạn có thể chọn i làm gốc tọa độ của 1 tập, còn tập kia chỉ cần chọn 2 điểm có tỉ số x/y như hướng dẫn ở trên bằng nhau là được. Như vậy, các bạn có thể chia thành 2 tập viên bị màu xanh và viên bi màu đỏ. và làm tương tự như cách ở trên 2 lần.

3. Code tham khảo BALLGMVN spoj – VOI 2014

const  fi='';
    nmax=3000;
type  data=longint;
var
    f:text;
    idd,xd,yd,idx,xx,yx,idnew:array[0..nmax+1] of data;
    xynew:array[0..nmax+1] of real;

    n:data;

procedure docfile;
var   i,j:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n);
    for i:=1 to n do
        begin
            readln(f,xx[i],yx[i]);
            idx[i]:=i;
        end;
    for i:=1 to n do
        begin
            readln(f,xd[i],yd[i]);
            idd[i]:=n+i;
        end;
    close(f);
end;

procedure Swap(var a,b:data);
var   z:data;
begin
    z:=a;
    a:=b;
    b:=z;
end;

procedure sort(l,r: longint);
   var
     i,j: longint;
     x,y:real;
   begin
     i:=l;
     j:=r;
     x:=xynew[(l+r) div 2];
     repeat
      while xynew[i]<x do inc(i);
      while x<xynew[j] do dec(j);
      if not(i>j) then
       begin
        y:=xynew[i];
        xynew[i]:=xynew[j];
        xynew[j]:=y;
        swap(idnew[i],idnew[j]);
        inc(i);

        j:=j-1;
       end;
     until i>j;
     if l<j then
      sort(l,j);
     if i<r then
      sort(i,r);
   end;

procedure xuli;
var   i,j,u,v:data;
begin
    // N vien bi xanh lam goc
    for i:=1 to n do
        begin
            for j:=1 to n do
                begin
                    u:=xx[i]-xd[j];
                    v:=yx[i]-yd[j];
                    idnew[j]:=idd[j];
                    if v=0 then
                        xynew[j]:=high(data)
                    else
                        xynew[j]:=u/v;
                end;
            sort(1,n);
            for j:=1 to n-1 do
                if xynew[j]=xynew[j+1] then
                    begin
                        writeln(idx[i],' ',idnew[j],' ',idnew[j+1]);
                        readln;
                        halt;
                    end;
        end;

    // N vien bi do lam goc
    for i:=1 to n do
        begin
            for j:=1 to n do
                begin
                    u:=xd[i]-xx[j];
                    v:=yd[i]-yx[j];
                    idnew[j]:=idx[j];
                    if v=0 then
                        xynew[j]:=high(data)
                    else
                        xynew[j]:=u/v;
                end;
            sort(1,n);
            for j:=1 to n-1 do
                if xynew[j]=xynew[j+1] then
                    begin
                        writeln(idd[i],' ',idnew[j],' ',idnew[j+1]);
                        readln;
                        halt;
                    end;
        end;
    writeln(-1);
end;

begin
    docfile;
    xuli;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *