BCACM11B spoj PTIT – Ma trận xoáy ốc

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCACM11B/

1. Đề bài BCACM11B spoj PTIT

Ma trận xoáy ốc được tạo thành bằng cách điền số 1 vào hàng 1 cột 1, sau đó điền số tăng dần theo chiều kim đồng hồ, ví dụ:

1

2

3

4

5

16

17

18

19

6

15

24

25

20

7

14

23

22

21

8

13

12

11

10

9

Hãy viết chương trình cho biết giá trị tại ô (x, y) của 1 ma trận xoáy ốc vuông kích thước n x n.

Input

Dòng đầu tiên ghi số bộ test, không lớn hơn 100. Mỗi bộ test được ghi trên 1 dòng, bao gồm 3 số n x y (1 ≤ n, x, y ≤ 100)

Output

Với mỗi bộ test, in ra giá trị tại ô hàng x cột y trong ma trận xoáy ốc n x n

Example

Input:
2

5 2 3

4 1 2
Output:
18
2

2. code tham khảo BCACM11B spoj PTIT

const  fi='';
    nmax=100;
type
    data=integer;

var
    f:text;
    n,x,y:data;
    test:data;
    A:array[1..nmax,1..nmax] of data;

procedure xuli;
var   i,tren,duoi,trai,phai:data;
    gt:data;
begin
    tren:=1;
    duoi:=n;
    phai:=n;
    trai:=1;
    gt:=0;

    repeat
        for i:=trai to phai do
            begin
                inc(gt);
                A[tren,i]:=gt;
            end;
        inc(tren);
        for i:=tren to duoi do
            begin
                inc(gt);
                a[i,phai]:=gt;
            end;
        dec(phai);
        for i:=phai downto trai do
            begin
                inc(gt);
                a[duoi,i]:=gt;
            end;
        dec(duoi);
        for i:= duoi downto tren do
            begin
                inc(gt);
                a[i,trai]:=gt;
            end;
        inc(trai);
    until  gt=n*n;

    writeln(a[x,y]);

end;

procedure docfile;
var   i:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,test);
    for i:=1 to test do
        begin
            readln(f,n,x,y);
            xuli;
        end;
    close(f);
end;


begin
    docfile;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *