BCBEADS spoj PTIT – Đếm hạt

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCBEADS/

1. Đề bài BCBEADS spoj PTIT

Bessie đã đổ ra bộ sưu tập của cô với N (1<=N<=80) hạt xanh và cam (biểu diễn bởi 0 và 1) xuống sàn.

Bessie dọn dẹp sự lộn xộn bằng cách sắp xếp chúng lại thành 1 đường thẳng dài. Cô muốn đếm số lần hai hạt

liên tiếp khác màu nhau. Hãy giúp cô thực hiện điều này.

INPUT:

* Dòng 1: 1 số nguyên: N

* Dòng 2: Dòng 2 chứa N số nguyên, mỗi số là 0 hoặc 1

OUTPUT:

* Dòng 1: 1 số nguyên biểu diễn số lần hai hạt liên tiếp khác màu.

VÍ DỤ:

INPUT:

6

1 0 0 1 1 1

SAMPLE OUTPUT :

2

2. Code tham khảo BCBEADS spoj PTIT

Bài này không có gì khó cả.. :v các bạn tham khảo code:

type  data=longint;
var
    n,i:data;
    a:array[1..80] of byte;
    s:data=0;

begin
    readln(n);
    for i:=1 to n do
        read(a[i]);
    for i:=1 to n-1 do
        if a[i]<>a[i+1] then
            inc(s);
    writeln(s);
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *