BCINCSEQ spoj PTIT – Đoạn tăng

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCINCSEQ/

1. Đề bài BCINCSEQ spoj PTIT

Cho dãy số nguyên A = (a1, a2, …, an). Hãy tìm một đoạn dài nhất gồm các phần tử liên tiếp trong dãy A có thứ tự không giảm

Quy ước: Đoạn chỉ gồm đúng 1 phần tử trong A cũng được coi là có thứ tự không giảm

D liu:

l  Dòng 1 chứa số nguyên dương n ≤ 105

l  Dòng 2 chứa n số nguyên a1, a2, …, an (“i: |ai| ≤ 109) cách nhau ít nhất một dấu cách

Kết qu:một số nguyên duy nhất là số phần tử trong đoạn tìm được

Ví d

INPUTOUTPUT
1188 99 11 22 22 33 11 66 33 44 77

 

4

2. Hướng dẫn BCINCSEQ spoj PTIT

– Gọi F[i] là độ dài xâu con liên tiếp dài nhất kết thúc tại phần tử có giá trị là A[i].

– Nếu a[i]>=A[i-1] thì F[i]:=F[i-1]+1

– Ngược lại F[i]:=1

Kết quả bài toán là F[n].

Khởi tạo F[0]=0; A[0]=dương vô cực.

3. code tham khảo BCINCSEQ spoj PTIT

CONST  FI='';
    nmax=100000;
type  data=longint;
var
    f:text;
    a:array[0..nmax+1] of data;
    n,i,j,max:data;
    C:array[0..nmax+1] of data;

procedure docfile;
var   i,j:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n);
    for i:=1 to n do
        read(f,a[i]);
    a[0]:=high(data);
    close(f);
end;

begin
    docfile;
    max:=0;
    for i:=1 to n do
        if a[i-1]<=a[i] then
            C[i]:=C[i-1]+1
        else
            C[i]:=1;
    for i:=1 to n do
        if c[i]>max then
            max:=c[i];
    writeln(max);
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *