BCMARA spoj PTIT – Chạy đua marathon

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCMARA/

1. Đề bài BCMARA spoj PTIT

John cho các con bò của mình chạy đua marathon!  Thời gian bò N (1 <= N <= 5,000) về đích được biểu diễn theo dạng Số giờ (0 <= Số giờ <= 99), Số phút (0 <= Số phút <= 59), và số giây (0 <= Số giây <= 59). Để xác định nhà vô địch, John phải sắp xếp các thời gian (theo số giờ, số phút, và số giây) theo thứ tự tăng dần, thời gian ít nhất xếp đầu tiên.

Ví dụ: Với 3 thời gian như sau:

11:20:20
11:15:12
14:20:14

Kết quả sau khi sắp xếp là:

11:15:12
11:20:20
14:20:14

INPUT FORMAT:

* Line 1: 1 số nguyên: N

* Lines 2..N+1: Dòng i+1 chứa thời gian bò i được mô tả bởi 3 số nguyên cách bởi dấu cách : Số Giờ , Số Phút, Số giây.

OUTPUT FORMAT:

* Dòng 1..N: Mỗi dòng chứa thời gian của 1 con bò là 3 số nguyên cách nhau bởi dấu cách sau khi đã sắp xếp.

SAMPLE INPUT:

3
11 20 20
11 15 12
14 20 14

SAMPLE OUTPUT:

11 15 12
11 20 20
14 20 14

Gợi ý: đổi giờ phút sang giây và dùng thuật toán sắp xếp Quicksort để sắp xếp, sau đó xuất ra kết quả.

2. code tham khảo BCMARA spoj PTIT

const  fi='';
    nmax=5500;
type  data=longint;
    dulieu=record
        h,p,s,sum:data;
    end;
var
    A:array[0..nmax] of dulieu;
    n:data;
    f:text;

procedure docfile;
var   i,j:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n);
    for i:=1 to n do
        begin
            readln(f,a[i].h,a[i].p,a[i].s);
            a[i].sum:=a[i].h*3600+a[i].p*60+a[i].s;
        end;
    close(f);
end;

procedure sort(l,r: longint);
   var
     i,j,x: longint;
     y:dulieu;
   begin
     i:=l;
     j:=r;
     x:=a[(l+r) div 2].sum;
     repeat
      while a[i].sum<x do
      inc(i);
      while x<a[j].sum do
      dec(j);
      if not(i>j) then
       begin
        y:=a[i];
        a[i]:=a[j];
        a[j]:=y;
        inc(i);
        j:=j-1;
       end;
     until i>j;
     if l<j then
      sort(l,j);
     if i<r then
      sort(i,r);
   end;


procedure xuli;
var   i:data;
begin
    for i:=1 to n do
        writeln(a[i].h,' ',a[i].p,' ',a[i].s);
end;

begin
    docfile;
    sort(1,n);
    xuli;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *