BCMULONE spoj PTIT -Nhân 1

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/BCMULONE/

1. Đề bài BCMULONE spoj

Cho số S = 111…11 (n chữ số 1, hệ thập phân), tính S2.

Input

– Dòng đầu tiên: số lượng test k (k<=40).

– k dòng tiếp, mỗi dòng ghi số n – số lượng chữ số 1 của S. (1 <= n <= 1000000)

Output

– Với mỗi test ghi kết quả trên 1 dòng.

Example

Input:
2
1
2

Output:
1
121

2. Code tham khảo BCMULONE SPOJ PTIT

{$H+}
var k,n,i,j,t:longint;
    begin
        readln(k);
        for j:=1 to k do
            begin
                readln(n);
                for i:=1 to (n-1) div 9 do write('123456790');
                t:=(n-1) mod 9;
                for i:=1 to t do write(chr(48+i));
                for i:=t+1 downto 2 do write(chr(48+i));
                for i:=1 to (n-1) div 9 do write('098765432');
                writeln(1);
            end;
    end.

 

2 thoughts on “BCMULONE spoj PTIT -Nhân 1

 1. Cho em hỏi một chút là anh đã test với mọi giá trị của n trong khoảng (1,1000000) chưa.
  Với các giá trị lớn của n thì code trên có ổn không.
  Em xin cảm ơn.

  • Nếu không đúng hoặc không chạy được tới 1000000 thì mình up lên làm gì hả bạn?
   bạn có thể tải về test thử, nếu phát hiện test sai cứ comment tại đây mình sẽ kiểm tra lại nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *