BT cơ bản ứng dụng hàm random pascal

1. Đề bài về hàm random pascal

Em hãy khai báo một mảng có 1000 phần tử, có giá trị từ [0..1000]. Tạo mảng ngẫu nhiên gồm N (N<=1000) phần tử.

2. Yêu cầu

  • Xuất ra các số chẳn trên 1 dòng
  • Đưa ra số chẳn lớn nhất

3. Code mẫu tham khảo

Lưu ý đây chỉ là bài tập vận dụng, để xem lại lý thuyết vui lòng xem tại đây https://kienthuc24h.com/ham-random-sinh-ngau-nhien-trong-pascal/

4 thoughts on “BT cơ bản ứng dụng hàm random pascal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *