C11PRIME spoj – Số nguyên tố

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/C11PRIME/

1. Đề bài C11PRIME spoj

Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Trong một buổi dã ngoại của trường, bất ngờ TMB bị thầy giáo đố một câu như sau: “Một số có dạng p^q là lũy thừa cao của một số nguyên tố khi và chỉ khi p là một số nguyên tố và q > 1. Thầy sẽ cho em một số N bất kỳ và em hãy cho biết đó có phải là lũy thừa cao của một số nguyên tố hay không?”. Không phải lúc nào cũng mang theo máy tính bên mình, đây là lúc TMB cần bạn.

Yêu cầu: Cho số N, hãy giúp TMB trả lời câu đố của thầy giáo, nếu N là lũy thừa cao của một số nguyên tố thì in ra 2 số p và q tương ứng, nếu không thì ghi 0.

Giới hạn:

n <= 10^18

Input:

 • 1 dòng duy nhất chứa n

Output:

 • 1 dòng duy nhất là kết quả

Ví dụ:

Input

Output

27

3 3

Input

Output

10

0

2. code tham khảo C11PRIME

const  fi='';
    vc=high(int64);
    du=1000000000000000000;
type  data=longint;
    data1=int64;
var
    N:data1;
    f:text;

function KTSNT(n:data1):boolean;
var
    i:data;
begin
    for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do
        if n mod i=0 then
            exit(false);
    exit(true);
end;

function tinhcan(a:int64; b:data1):int64;
begin
    tinhcan:=round(exp(ln(a)/b));
end;

function amuk(a:int64; k:data):int64;
var   i:data;
    res:int64;
begin
    res:=1;
    for i:=1 to k do
        begin
            res:=(res*a) mod du;
        end;
    exit(res);
end;

procedure xuli;
var   i,j:data;
    so:data1;
begin
    for i:=2 to 60 do
        begin
            so:=tinhcan(n,i);

            if (amuk(so,i)=n) and ktsnt(so) then
                begin
                    writeln(so,' ',i);
                    exit;
                end;
        end;
    writeln(0);
end;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n);
    close(f);
    xuli;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *