bài giải MTABC spoj THPTCBT – Xâu thứ cấp

Đề thi HSG môn tin học tỉnh Bến Tre 2014 Các bạn có thể nộp bài trên hệ thống SPOJ THPTCBT tại đây: http://www.spoj.com/THPTCBT/problems/MTABC/ 1. Đề bài MTABC spoj Cho xâu S gồm N kí tự tạo từ các chữ cái ‘a’..’z’. ta gọi S là xâu mẫu. Từ xâu mẫu S này người ta tạo ra […]

Continue reading


giải bài YOUNGCLA spoj – 13380. Birthdates

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/YOUNGCLA/ 1. Đề bài YOUNGCLA spoj Viết chương trình tìm người trẻ nhất và già nhất trong lớp. Input Dòng 1 chứa số n (1<=n<=100), số người trong lớp. N dòng sau, mỗi dòng là thông tin 1 người có dạng: personName dd mm yyyy Trong đó: personName là tên không quá 15 chữ […]

Continue reading