Giải đề thi Lập trình hướng đối tượng UIT – Đề HK2 2016-2017

Đề Thi OOP – Lập trình hướng đối tượng, ĐH Công Nghệ Thông Tin HK2 2016-2017

1. Đề thi Lập trình hướng đối tượng, ĐH Công Nghệ Thông Tin

 

2. Lời giải đề thi lập trình hướng đối tượng

Câu 1

a.

b.

 • Chương trình lỗi khi khởi tạo: Array M1;  Do class Array thiếu hàm khởi tạo mặc định. Sửa lỗi: Khai báo thêm constructor Array() { }
 • Lỗi ko thể truy xuất biến M2.A[3] do class khai báo mảng A ở thuộc tính private, khắc phục: Thêm từ khóa public trước int A[100];

Câu 2

class ThoiGian
{
private:
  int gio, phut, giay;
  bool hople(int, int, int);
public:
  ThoiGian() { }
  ThoiGian(int, int, int);
  friend istream& operator >> (istream& is, ThoiGian &a);
  friend ostream& operator << (ostream& os, ThoiGian a);
  void Giam();
  ThoiGian& operator--();
  ThoiGian operator--(int);
};

bool ThoiGian::hople(int x, int y, int z)
{
  return (x >= 0 && y >= 0 && z >= 0 && y <= 59 && z <= 59);
}

ThoiGian::ThoiGian(int x, int y, int z)
{
  gio = x;
  phut = y;
  giay = z;
}

void ThoiGian::Giam()
{
  if (hople(gio, phut, giay - 1))
    *this = ThoiGian(gio, phut, giay - 1);
  else
    if (hople(gio, phut - 1, 59))
      *this = ThoiGian(gio, phut - 1, 59);
    else
      *this = ThoiGian(gio - 1, 59, 59);
}

ThoiGian & ThoiGian::operator--()
{
  Giam();
  return *this;
}

ThoiGian ThoiGian::operator--(int)
{
  ThoiGian tmp(gio, phut, giay);
  Giam();
  return tmp;
}

istream & operator>>(istream & is, ThoiGian & a)
{
  is >> a.gio >> a.phut >> a.giay;
  return is;
}

ostream & operator<<(ostream & os, ThoiGian a)
{
  os << a.gio << ":" << a.phut << ":" << a.giay << endl;
  return os;
}

 

Câu 3

 

Ở đối tượng button sẽ có 2 loại là button text (gồm màu nền, text, màu text) và button image(ko có màu nền, text, và màu text), mình quản lí các màu bằng các số từ 1-12 và coi như button image có màu nền và màu text là 0

a. Các khai báo class

class ThanhPhan
{
protected:
  string text;
  int mauText;
  int mauNen;
public:
  ThanhPhan();
  virtual ~ThanhPhan();
  virtual void nhap();
  virtual int getMauNen();
  virtual int getMauText();
};

class Nhan :
  public ThanhPhan
{
public:
  Nhan();
  ~Nhan();
  void nhap();
};

class Nut :
  public ThanhPhan
{
public:
  Nut();
  ~Nut();
  void nhap();
};

 

b. Code cho thành phần các class

ThanhPhan::ThanhPhan()
{
  text = "";
  mauNen = 0;
  mauText = 0;

}


ThanhPhan::~ThanhPhan()
{
}

void ThanhPhan::nhap()
{
  cout << "Chon mau bang so duoi day : \n";
  cout << "1. Red, 2. Orange, 3.Yellow, 4. Spring Green\n";
  cout << "5. Red, 6. Orange, 7.Yellow, 8. Spring Green\n";
  cout << "9. Red, 10. Orange, 11.Yellow, 12. Spring Green\n";
  cout << "Chon mau nen : ";
  cin >> mauNen;
  cout << "Chon mau text : ";
  cin >> mauText;
  cin.ignore();
  cout << "Nhap text : ";
  getline(cin, text);
}

int ThanhPhan::getMauNen()
{
  return mauNen;
}

int ThanhPhan::getMauText()
{
  return mauText;
}

 

Nhan::Nhan()
{
}


Nhan::~Nhan()
{
}

void Nhan::nhap()
{
  cout << "Nhap label: \n";
  ThanhPhan::nhap();
}

 

#include "Nut.h"Nut::Nut()
{
}


Nut::~Nut()
{
}

void Nut::nhap()
{
  cout << "Nhap button: \n";
  cout << "Chon 1: Nhap button image\n Chon 2: Button text\n";
  int tl;
  cin >> tl;
  if (tl == 1)
  {
    cout << "Nhap button image: \n";
    cout << ".....Xog!!";
    text = "";
    mauNen = 0;
    mauText = 0;
  }
  else
  {
    cout << "Nhap button text: \n";
    ThanhPhan::nhap();
  }
}

 

c. Code xử lí yêu cầu đề bài

#include <iostream>
#include "ThanhPhan.h"
#include "Nhan.h"
#include "Nut.h"
using namespace std;

bool isMauBoTuc(int x, int y)
{
  return abs(x - y) == 6;
}

bool isMauTuongDong(int x, int y, int z) // x, y, z tang dan
{
  int data[15] = { 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1,2 };
  return (data[x + 1] == y && data[x + 2] == z);
}

int main()
{
  ThanhPhan* DS[1000];
  int n;
  cout << "Nhap so luong thanh phan : ";
  cin >> n;

  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout << "Chon 1: Nhap Label\nChon 2: Nhap button\n";
    int tl;
    cin >> tl;
    if (tl == 1)
      DS[i] = new Nhan();
    else
      DS[i] = new Nut();
    DS[i]->nhap();
    cout << endl << endl;
  }

  //cau b
  if (isMauBoTuc(DS[0]->getMauNen(), DS[0]->getMauText()))
    cout << "Thanh phan dau tien la mau bo tuc!\n";
  else
    cout << "Thanh phan dau tien Khong la mau bo tuc!\n";

  //cau c
  int dd[13];
  for (int i = 0; i <= 12; i++)
    dd[i] = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++)
    dd[DS[i]->getMauNen()]++;

  int spt = 0;
  int mau[13];
  for (int i = 1; i <= 12; i++)
    if (dd[i] != 0)
      mau[spt++] = i;
  cout << "Mau nen cac thanh phan: ";
  if (spt == 1)
    cout << "Theo nguyen tac: mau don sac\n";
  else
    if (spt == 2 && isMauBoTuc(mau[0], mau[1]))
      cout << "Theo nguyen tac: Mau bo tuc\n";
    else
      if (spt == 3 && isMauTuongDong(mau[0], mau[1], mau[2]))
        cout << "Theo nguyen tac: Mau tuong dong\n";
      else
        cout << "Khong theo nguyen tac nao!\n";
  return 0;
}

Link download full code: https://drive.google.com/file/d/0B0MpXzUlukFAbV9PUnJoallWeDg/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *