LINEGAME spoj – VOI09 Trò chơi với băng số

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/LINEGAME/

1. Đề bài LINEGAME spoj

Trò chơi với băng số là trò chơi tham gia trúng thưởng được mô tả như sau: Có một băng hình chữ nhật được chia ra làm n ô vuông, đánh số từ trái qua phải bắt đầu từ 1. Trên ô vuông thứ i người ta ghi một số nguyên dương ai, i = 1, 2, …, n. Ở một lượt chơi, người tham gia trò chơi được quyền lựa chọn một số lượng tùy ý các ô trên băng số. Giả sử theo thứ tự từ trái qua phải, người chơi lựa chọn các ô i1, i2, …, ik. Khi đó điểm số mà người chơi đạt được sẽ là:

 • ai1 – ai2 + … + (-1)k-1aik

Yêu cầu: Hãy tính số điểm lớn nhất có thể đạt được từ một lượt chơi.

Dữ liệu

 • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ( n ≤ 106 ) là số lượng ô của băng số;
 • Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương a1, a2, …, an ( ai ≤ 104, i = 1, 2, …, n ) ghi trên băng số. Các số liên tiếp trên cùng dòng được ghi cách nhau bởi ít nhất một dấu cách.

Kết quả

 • Một số nguyên duy nhất là số điểm lớn nhất có thể đạt được từ một lượt chơi.

Ví dụ

Dữ liệuKết quả
7
4 9 2 4 1 3 7
17

Ràng buộc: 60% số tests ứng với 60% số điểm của bài có 1 ≤ n ≤ 20.

==============================

bài này sử dụng QHĐ:

2. code tham khảo LINEGAME spoj pascal , c++:

uses 	math;
const  fi='';
    nmax=1000000;
type  data=longint;
var
    n:data;
    a:array[1..nmax] of word;
    cong,tru:array[1..nmax] of int64;
    f:text;

procedure docfile;
var   i:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n);
    for i:=1 to n do
        read(f,a[i]);
    close(f);
end;

procedure bpa;
var   i:data;
begin
    cong[1]:=a[1];
    tru[1]:=0;
    for i:=2 to n do
        begin
			cong[i]:=max(tru[i-1]+a[i],cong[i-1]);
			tru[i]:=max(cong[i-1]-a[i],tru[i-1]);
        end;
    writeln(max(cong[n],tru[n]));

end;


begin
    docfile;
    bpa;
    //readln;
end.

 

#include<cstdio>
using namespace std;

typedef long long int ll;

int main()
{
  int n,tg;
  ll max=0,m1=0,m2=0,m3;
  scanf("%d",&n);
  for (int i=1;i<=n;i++)
  {
    scanf("%d",&tg);
    m3=m1;
    if(m1<m2+tg) m1=m2+tg;
    if(m2<m3-tg) m2=m3-tg;
  }
  if(m1>max) max=m1;
  if(m2>max) max=m2;
  printf("%lld",max);
}

3 thoughts on “LINEGAME spoj – VOI09 Trò chơi với băng số

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *