NK2MFS Spoj – Lập lịch trên hai máy

Nguồn đề bài: http://vn.spoj.com/problems/NK2MFS/

1. Đề bài NK2MFS Spoj

Có N chi tiết máy cần được gia công lần lượt trên hai máy A và B. Thời gian gia công chi tiết i trên máy A là ai, thời gian gia công trên máy B là bi.

Yêu cầu: hãy tìm trình tự gia công các chi tiết trên hai máy sao cho việc hoàn thành gia công tất cả các chi tiết là sớm nhất có thể.

Dữ liệu

 • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N (1 ≤ N ≤ 10000).
 • Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương a1, a2… an (1 ≤ ai ≤ 10000)
 • Dòng thứ ba chứa N số nguyên dương b1, b2,… bn (1 ≤ bi ≤ 10000).

Kết quả

 • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương T là thời điểm sớm nhất có thể hoàn thành.
 • Dòng thứa hai chứa N số nguyên cho biết lịch trình gia công các chi tiết máy.

Ví dụ

Input:

3

2 3 1

1 2 3

Output:

7

3 2 1

2. Gợi ý NK2MFS Spoj – Lập lịch trên hai máy

– Thật ra đây là bài TWO phiên bản OI thôi. Các bạn xài Jonhson thì AC 😀

3. Code Tham Khảo NK2MFS Spoj – Lập lịch trên hai máy

var a,b,n1a,n1b,n2a,n2b:array[0..10000]of integer;
  n,i,n1,n2:integer;
  sa,sb:longint;
procedure sortt(l,r:integer);
 var d,c,tam:integer;
   mid:real;
 begin
  d:=l;
  c:=r;
  mid:=n1b[(l+r) div 2];
  repeat
   while n1b[d]<mid do inc(d);
   while n1b[c]>mid do dec(c);
   if d<=c then
    begin
     tam:=n1b[d];n1b[d]:=n1b[c];n1b[c]:=tam;
     tam:=n1a[d];n1a[d]:=n1a[c];n1a[c]:=tam;
     inc(d); dec(c);
    end;
  until d>c;
  if l<c then sortt(l,c);
  if d<r then sortt(d,r);
 end;
procedure sortg(l,r:integer);
 var d,c,tam:integer;
   mid:real;
 begin
  d:=l;
  c:=r;
  mid:=n2b[(l+r) div 2];
  repeat
   while n2b[d]>mid do inc(d);
   while n2b[c]<mid do dec(c);
   if d<=c then
    begin
     tam:=n2b[d];n2b[d]:=n2b[c];n2b[c]:=tam;
     tam:=n2a[d];n2a[d]:=n2a[c];n2a[c]:=tam;
     inc(d); dec(c);
    end;
  until d>c;
  if l<c then sortg(l,c);
  if d<r then sortg(d,r);
 end;
begin
 readln(n);
 for i:=1 to n do read(a[i]);
 for i:=1 to n do
  begin
   read(b[i]);
   if a[i]<b[i] then
    begin
     n1:=n1+1;
     n1a[n1]:=i;
     n1b[n1]:=a[i];
    end else
     begin
      n2:=n2+1;
      n2a[n2]:=i;
      n2b[n2]:=b[i];
     end;
  end;
 sortt(1,n1);
 sortg(1,n2);
 sa:=a[n1a[1]]; sb:=a[n1a[1]]+b[n1a[1]];
 for i:=2 to n1 do
  begin
   sa:=sa+a[n1a[i]];
   if sa>=sb then sb:=sa+b[n1a[i]] else sb:=sb+b[n1a[i]];
  end;
 for i:=1 to n2 do
  begin
   sa:=sa+a[n2a[i]];
   if sa>=sb then sb:=sa+b[n2a[i]] else sb:=sb+b[n2a[i]];
  end;
 writeln(sb);
 for i:=1 to n1 do write(n1a[i],' ');
 for i:=1 to n2 do write(n2a[i],' ');
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *