P141PROC PTIT spoj – ROUND 1C – BIT operator

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P141PROC/

1. Đề bài P141PROC PTIT spoj

Buổi học thứ 2 về lập trình cơ sở, các bạn sinh viên năm nhất sẽ được giới thiệu một số toán tử về bit. Trong đó 2 toán tử cơ bản nhất là:

Toán tử ++ sẽ tăng giá trị của biến X lên 1 đơn vị.

Toán tử — sẽ giảm giá trị của biến X đi 1 đơn vị.

Cuối buổi, thầy giáo có một bài tập nhỏ như sau: cho biến X khởi tạo ban đầu bằng 0 và một chuỗi các toán tử bit như trên, các bạn hãy tính giá trị của biến X sau khi thực hiện hết chuỗi lệnh đó?

Input

Dòng đầu tiên là số nguyên n (n <= 150) là số lượng câu lệnh trong chương trình.

n dòng tiếp theo, mỗi dòng là 1 câu lệnh với biến X. Có 4 dạng câu lệnh đó là:

++X

X++

–X

X–

Output

In ra giá trị của biến X sau khi thực hiện xong chương trình.

Example

Input:
2
X++
–X

2
X++

Output:
0

2. Code tham khảo P141PROC PTIT spoj

Bài này không có gì quá đặc biệt… chỉ cần áp dụng câu điều kiện if hoặc case of là dc… xem code sẽ hiểu =))

const  fi='';
type  data=longint;
var
    s:string;
    f:text;
    n,i,res:data;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n);
    res:=0;
    for i:=1 to n do
        begin
            readln(f,s);
            case s of
            '++X': inc(res);
            'X++': inc(res);
            '--X': dec(res);
            'X--': dec(res);
            end;
        end;
    close(f);
    writeln(res);
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *