P141SUMB spoj PTIT – ROUND 1B – Hoán vị

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P141SUMB/

1. Đề bài P141SUMB spoj

Một hoán vị là một dãy số có n phần tử mà các số từ 1 đến n xuất hiện 1 lần duy nhất.

Giờ đây, bạn được cho một dãy gồm n số nguyên, mỗi số không nhỏ hơn 1 và không lớn hơn 5000.

Bạn được phép thay 1 số bằng 1 con số khác tùy ý sao cho số phép biến đổi là ít nhất để dãy số đã cho trở thành 1 hoán vị.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ( 1 <= n <= 5000), số phần tử của dãy số.

Dòng thứ 2 chứa n số nguyên a[i] (1 <= a[i] <= 5000,  1<= i <= n).

Output

Dòng duy nhất là số phép biến đổi ít nhất.

Example

Test 1:

Input:

3

3 1 2

Output:

0

 

Test 2:

Input:

2

2 2

Output:

1

Test 3:

Input:

5

5 3 3 3 1

Output:

2

2. Cách làm P141SUMB spoj PTIT

sử dụng kỹ thuật DD (đánh dấu)…

– Xây dựng mảng A, với A[i] cho biết số i có xuất hiện không.

– Sau khi xây dựng mảng A, thực hiện đếm các A[i]=false. và đó chính là kết quả bài toán.

Nếu các bạn không hiểu, có thể comment để mình trả lời 🙂

3. Code tham khảo P141SUMB spoj PTIT

const  fi='';
    nmax=5000;
type  data=word;
var
    f:text;
    A:array[1..5000] of boolean;
    n:data;

procedure xuli;
var   i:data;
    tmp:data;
    dem:real;
begin
    fillchar(a,sizeof(a),false);
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n);
    for i:=1 to n do
        begin
            read(f,tmp);
            a[tmp]:=true;
        end;
    close(f);
    dem:=0;
    for i:=1 to n do
        if a[i]=false THEN
            dem:=dem+1;
    writeln(round(dem));
end;


begin
    xuli;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *