P146SUMG spoj PTIT – ROUND 6G – Vẽ tranh

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P146SUMG/

1. Đề bài P146SUMG spoj

Tí đang học vẽ và thầy giáo cho Tí một bài tập khá đơn giản, đó là phóng to bức tranh.

Bức tranh mẫu của thầy giáo có kích thước R*C, thầy giáo yêu cầu Tí phóng to bức tranh theo chiều dài là A lần và chiều rộng là B lần.

Input

Dòng đầu tiên gồm 4 số nguyên R, C và A, B. (R*A, C*B <= 500).

R dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm C kí tự mô tả bức tranh mẫu.

Output

In ra R*A dòng, mỗi dòng gồm C*B kí tự mô tả bản vẽ của Tí sau khi thực hiện xong.

Example

Test 1:

Input:

3 3 1 2
.x.
x.x
.x.

Output:

..xx..
xx..xx
..xx..

 

Test 2:

Input:

3 3 2 1
.x.
x.x
.x.

Output:

.x.
.x.
x.x
x.x
.x.
.x.

Làm theo yêu cầu bài toán

2. Code tham khảo P146SUMG spoj PTIT

const  fi='';
    nmax=1000;
type  data=integer;
var
    f:text;
    A:array[1..nmax] of string;
    m,n,d,r:data;

procedure docfile;
var   i:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,m,n,d,r);
    for i:=1 to m do
        readln(f,a[i]);
    close(f);
    n:=length(a[i]);
end;

procedure xuli;
var   i,j,k,k1:data;
begin
    for i:=1 to m do
        begin
            for k1:=1 to d do
                begin
                    for j:=1 to n do
                        begin
                            for k:=1 to r do
                            write(A[i][j]);
                        end;
                    writeln;
                end;
        end;
end;


begin
    docfile;
    xuli;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *