P147PROB spoj PTIT – Pha nước cam

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P147PROB/

1. Đề bài P147PROB spoj

Tí rất thích uống nước cam. Đó là lý do tại sao trong tủ lạnh của Tí bất cứ đồ uống nào đều có thành phần là cam. Tí có n đồ uống, đồ uống thứ i có tỉ lệ cam chiếm p[i] %.

Một ngày Tí khát nước đã pha n loại đồ uống lại với nhau và muốn biết tỉ lệ cam chiếm bao nhiêu % sau khi trộn, bạn giúp Tí nhé. N loại đồ uống này khi pha có thể tích là như nhau.

Input

Gồm hai dòng:
* Dòng đầu tiên ghi số nguyên n (1 <=n <=100) là số đồ uống trong tủ lạnh của Tí.
* Dòng thứ 2 chứa n số nguyên p[i] (0 <=p[i] <=100) là tỉ lệ phần trăm cam chiếm trong đồ uống thứ i.

Output

In màn hình tỉ lệ phần trăm sau khi pha. Kết quả được làm tròn đến 12 số phần thập phân.

Example

Input:
3
50 50 100
Output:
66.666666666667

2. Hướng dẫn P147PROB spoj PTIT

– dùng công thức: (tổng P[i])/n

3. code tham khảo P147PROB spoj PTIT

const  fi='';
    nmax=100;
type  data=longint;
var
    f:text;
    sum,i,x,n:data;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n);
    sum:=0;
    for i:=1 to n do
        begin
            read(f,x);
            inc(sum,x);
        end;
    writeln(sum/n:0:12);
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *