P151PROI spoj PTIT – Chữ số cuối cùng

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P151PROI/

1. Đề bài P151PROI spoj PTIT

Thấy Tí rất thích thú với những con số, cô giáo đã giao cho Tí một bài tập về rút gọn các con số. Phép rút gọn được thực hiện như sau: từ một số ban đầu, số mới được tạo thành bằng cách cộng các chữ số của số ban đầu với nhau. Sau đó Tí phải thực hiện tiếp tục với con số vừa mới thu được.

Quá trình rút gọn kết thúc khi số thu được chỉ có duy nhất 1 chữ số.

Các bạn hãy cùng Tí đi tìm chữ số cuối cùng của phép rút gọn!

Input

Dòng đầu tiên gồm số lượng test T (T <= 100).

T dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm một số nguyên dương (<= 10^9).

Output

Hãy in ra chữ số cuối cùng sau khi thực hiện phép rút gọn.

Example

Input:
3
1009
167
102

Output:
1
5
3
Giải thích:  167 = 1+6+7 = 14 = 1+4 = 5

2. Code tham khảo P151PROI spoj PTIT

Bài này khá đơn giản, đọc code để tham khảo thêm:

const  fi='';
type  data=longint;
var
    f:text;
    test,A,tmp:longint;
    s:string;

procedure xuli;
var   i,j:data;
begin
    while length(s)<>1 do
        begin
            tmp:=0;
            for i:=1 to length(s) do
                tmp:=tmp+ord(s[i])-48;
            str(tmp,s);
        end;
    writeln(s);
end;

procedure docfile;
var   i,j:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,test);
    for i:=1 to test do
        begin
            readln(f,s);
            xuli;
        end;
    close(f);
end;

begin
    docfile;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *