P156SUMH spoj PTIT – ROUND 6H – Kim cương

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P156SUMH/

1. Đề bài P156SUMH spoj

Xavi có một ma trận hình vuông kích thước n * n (với n lẻ). Anh ta muốn trang trí vào ma trận đấy một viên kim cương. Các bạn hãy giúp anh ấy thực hiện công việc này.

Kí tự ‘*’ thể hiện các ô trống còn ‘D’ thể hiện kim cương (xem ví dụ).

Input

Dòng duy nhất chứa số nguyên n (1 <= n <= 101).

Output

In ra n x n kí tự là đáp án của bài toán.

Example

Input:
5

Output:
**D**
*DDD*
DDDDD
*DDD*
**D**

2. Hướng dẫn giải P156SUMH spoj PTIT

– Khi làm bài này đa số các bạn đề gặp vấn đề ở việc điền các dấu “*” hoặc “D”

– Thay vì điền các kí tự dựa trên việc quản lí chỉ số trên bảng n*n thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tiếp cận bài toán này theo hướng đơn giản hơn.

– Nhận xét: dòng đầu tiên của bảng thường có dạng “****D****” mà phần dấu * của 2 bên là như nhau, mỗi lần xuống dòng tiếp theo mỗi bên mất 1 dấu * thay vào đó là chữ D.

– Từ những nhận xét trên ta xây dựng 2 xâu x, y. với X ban đầu gồm (n-1) div 2 số lượng dấu *, còn y là 1 chữ D duy nhất.

– Như vậy ở mỗi dòng tương ứng, ta xóa 1 kí tự “*”, và tăng lên 2 kí tự “D” rồi write(x,y,x) cho đến dòng giữa bảng, ta làm ngược lại.

3. Code tham khảo P156SUMH spoj PTIT

const  fi='';
    nmax=101;
type  data=longint;
var
    f:text;
    n:data;

procedure xuli;
var   i,j:data;
    x,y,z:string;
begin
    x:='';
    y:='D';
    for i:=1 to (n-1) div 2 do
        x:=x+'*';
    writeln(x,y,x);
    for i:=1 to (n-1) div 2 do
        begin
            delete(x,length(x),1);
            y:='D'+y+'D';
            writeln(x,y,x);
        end;
    for i:=1 to (n-1) div 2 do
        begin
            delete(y,length(y)-1,2);
            x:=x+'*';
            writeln(x,y,x);
        end;
end;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n);
    close(f);
    xuli;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *