P157PROA spoj PTIT – ROUND 7A – Số may mắn

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P157PROA/

1. Đề bài P157PROA spoj

Để chọn ra con số may mắn của riêng CLB IT – PTIT, chủ nhiệm CLB yêu cầu mỗi thành viên lựa chọn một số nguyên dương bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 1000. Sau đó con số nào được chọn bởi nhiều người nhất thì sẽ là số may mắn. Nếu có nhiều con số được chọn nhiều lần như nhau thì sẽ ưu tiên chọn con số nhỏ hơn.

Giả sử số thành viên của CLB cũng không thể quá 1000 người. Hãy giúp CLB chọn ra số may mắn.

Input

Dòng đầu tiên ghi số bộ test (không quá 100). Dòng đầu của mỗi bộ test ghi số N, là tổng số thành viên của CLB.

Tiếp theo là N dòng, mỗi dòng ghi một giá trị được chọn.

Output

Với mỗi bộ test, ghi ra trên một dòng số may mắn tìm được.

Example

Input:
3

3

42

42

19

4

7

99

99

7

5

11

12

13

14

15

Output:
42

7

11

2. Gợi ý P157PROA spoj PTIT

– sắp xếp các số mà thành viên chọn, sau đó đếm số lượng số xuất hiện nhiều nhất.

– Tuy nhiên việc sắp xếp bằng Quicksort nay nổi bọt là không hay bằng đếm phân phối bằng mảng đánh dấu , và đếm phân phối trong bài này sẽ dễ nhất.

3. Code tham khảo P157PROA spoj PTIT

Đếm phân phối + Quicksort 

a. Code Đếm phân phối

const  fi='';
    nmax=1000;
type  data=longint;
var
    f:text;
    A:array[0..nmax+1] of data;
    n,test:data;

procedure docfile;
var   i,j,x,sl:data;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,test);
    for i:=1 to test do
        begin
            fillchar(a,sizeof(a),0);
            readln(f,n);
            sl:=0;
            for j:=1 to n do
                begin
                    readln(f,x);
                    inc(a[x]);
                end;
            for j:=1 to 1000 do
                if a[sl]<a[j] then
                    sl:=j;
            writeln(sl);
        end;
    close(f);
end;

begin
    docfile;
end.

b. Code Quicksort

const fi = '';
   fo = '';

var  n, i, count, d, min, count1, nTest, iTest:longint;
   a : array[1..1005] of longint;

procedure Qsort(x, y : longint);
var i,j,t,tam:longint;
begin
 if x >= y then exit;
 i:=x; j:=y;
 t:=a[(x+y)div 2];
 repeat
  while a[i]<t do inc(i);
  while a[j]>t do dec(j);
  if i<=j then
  begin
   tam:=a[i];
   a[i]:=a[j];
   a[j]:=tam;
   inc(i);
   dec(j);
  end;
 until i > j;
 Qsort(x,j); Qsort(i,y);
end;

begin
 assign(input,fi);reset(input);
 assign(output,fo);rewrite(output);
 readln(nTest);
 for iTest:=1 to nTEst do
  begin
   readln(n);
   for i:=1 to n do readln(a[i]);
   qsort(1,n);

   d:=1; min:=a[1];
   count:=0;
   for i:=1 to n do
    if a[i]<>a[i+1] then
     begin
      if d >count then count:=d;
      d:=1;
     end
    else inc(d);
   d:=1;
   for i:=1 to n do
    if a[i]<>a[i+1] then
     begin
      if d = count then
       begin
        writeln(a[i]);
        break;
       end;
      d:=1;
     end
    else inc(d);
  end;

 close(input);close(output);
 end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *