P167PROE spoj PTIT – ROUND 7E – Phương trình

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/P167PROE/

1. Đề bài P167PROE spoj

Cho , hãy đếm số nghiệm nguyên dương của phương trình:

Input

 • Dòng đầu chứa số nguyên T là số bộ test (T <= 100);
 • T dòng sau, mỗi dòng chứa số nguyên dương n (n <= 106).

Output

 • Gồm T dòng, mỗi dòng là số lượng nghiệm của phương trình tương ứng với bộ test đã cho.

Example

Input:

2

1

2

Output:

1

3

2. code tham khảo P167PROE spoj PTIT

#include <iostream>
using namespace std;
long n;
void tinh()
{
  cin>>n;
  long res=1;
  for (long i= 2*n-1; i>n; i--)
    if (((long long)i*n)%(i-n)==0)
      res+=2;
  cout << res<<endl;
}
int main()
{
  int t;
  cin>>t;
  for (int i=0; i<t; i++)
    tinh();
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *