LIS spoj – Dãy con tăng dài nhất (bản khó)

Nguồn đề bài http://vn.spoj.com/problems/LIS/ Đề bài LIS Spoj Tìm dãy con tăng dài nhất, số lượng phần tử tối đa 30000. In ra số lương lớn nhất có thể Input: 5 2 1 4 3 5 Output: 3 Link nộp bài: http://vn.spoj.com/problems/LIS/ Code Lis spoj Pascal

 

Continue reading