PTIT013A spoj PTIT – Số may mắn

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT013A/

1. Đề bài PTIT013A spoj

John rất thích con số 86 vì theo John đó là con số may mắn. Khi bắt gặp một số nguyên X John muốn kiểm tra xem trong dạng biểu diễn của nó kết thúc là số 86 hay không? Ví dụ số 111539786 kết thúc là  số 86, còn số 123456789 thì không.
Nhiệm vụ của bạn là viết một chương trình đọc số nguyên X và kiểm tra xem trong dạng biểu diễn của nó kết thúc là số 86 hay không?

Input

Dữ liệu vào gồm nhiều bộ dữ liệu tương ứng với nhiều test. Dòng đầu tiên chứa một  số nguyên dương không lớn hơn 20 là số l ượng các bộ dữ liệu. Các dòng tiếp theo chứa các bộ dữ liệu.

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, ghi ra trên một dòng câu trả lời, ghi số 1 nếu trong dạng biểu diễn của nó kết thúc là số 86, ghi số 0 trong trường hợp ngược lại.

Example

Input:
3
111539786
123456789
8686
Output:
1
0
1

2. Hướng dẫn PTIT013A spoj PTIT

– nhập số vào xâu S

– kiểm tra 2 kí tự cuối cùng có phải là ’86’ không?

3. Code tham khảo PTIT013A spoj PTIT

const  fi='';
type  data=longint;
var
    i,n:data;
    s:string;
    f:text;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,n);
    for i:=1 to n do
        begin
            readln(f,s);
            if (length(s)>1) and (s[length(s)]='6') and (s[length(s)-1]='8') then
                writeln(1)
            else
                writeln(0);
        end;
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *