PTIT121I spoj PTIT – Lặp lại các kí tự

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT12R1/problems/PTIT121I/

1. Đề bài PTIT121I spoj

Với một xâu ký tự S, và một số nguyên R, hãy tạo ra một xâu T bằng cách mỗi ký tự trong S được lặp lại R lần. Các ký tự trong S có thể nằm trong dãy:

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ$%*+-./:

Input

 • Dòng 1 ghi số bộ test (không quá 1000)
 • Mỗi bộ test gồm số thứ tự, một dấu cách, tiếp theo là số 1<=R<=8, một dấu cách, rồi đến xâu ký tự S (không quá 20 ký tự).

Output

Với mỗi bộ test ghi trên một dòng số thứ tự bộ test, một dấu cách rồi đến xâu T.

Example

Input:
2

1 3 ABC
2 5 /HTP

Output:
1 AAABBBCCC

2 /////HHHHHTTTTTPPPPP

2. Code tham khảo PTIT121I spoj PTIT

const  fi='';
type
    data=integer;
var
    f:text;
    test,i,r,tmp:data;
    s:string;

procedure xuli;
var   i,j:data;
begin
    for i:=2 to length(s) do
        for j:=1 to r do
            write(s[i]);
    writeln;
end;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,test);
    for i:=1 to test do
        begin
            read(f,tmp);
            read(f,r);
            readln(f,s);
            write(i,' ');
            xuli;
        end;
    close(f);
end.

2 thoughts on “PTIT121I spoj PTIT – Lặp lại các kí tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *