PTIT121I spoj PTIT – Lặp lại các kí tự

Chúng tôi nhận thiết kế web công ty, thiết kế web thương mại điện tử, shop, thiết kế web blog cá nhân, viết phần mềm PC.

Liên hệ ngay: 035.870.8844

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT12R1/problems/PTIT121I/

1. Đề bài PTIT121I spoj

Với một xâu ký tự S, và một số nguyên R, hãy tạo ra một xâu T bằng cách mỗi ký tự trong S được lặp lại R lần. Các ký tự trong S có thể nằm trong dãy:

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ$%*+-./:

Input

  • Dòng 1 ghi số bộ test (không quá 1000)
  • Mỗi bộ test gồm số thứ tự, một dấu cách, tiếp theo là số 1<=R<=8, một dấu cách, rồi đến xâu ký tự S (không quá 20 ký tự).

Output

Với mỗi bộ test ghi trên một dòng số thứ tự bộ test, một dấu cách rồi đến xâu T.

Example

Input:
2

1 3 ABC
2 5 /HTP

Output:
1 AAABBBCCC

2 /////HHHHHTTTTTPPPPP

2. Code tham khảo PTIT121I spoj PTIT

2 thoughts on “PTIT121I spoj PTIT – Lặp lại các kí tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *