PTIT121I spoj PTIT – Lặp lại các kí tự

Contact for work: 096.1014.106 (Mr. Tiến)

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT12R1/problems/PTIT121I/

1. Đề bài PTIT121I spoj

Với một xâu ký tự S, và một số nguyên R, hãy tạo ra một xâu T bằng cách mỗi ký tự trong S được lặp lại R lần. Các ký tự trong S có thể nằm trong dãy:

0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ$%*+-./:

Input

  • Dòng 1 ghi số bộ test (không quá 1000)
  • Mỗi bộ test gồm số thứ tự, một dấu cách, tiếp theo là số 1<=R<=8, một dấu cách, rồi đến xâu ký tự S (không quá 20 ký tự).

Output

Với mỗi bộ test ghi trên một dòng số thứ tự bộ test, một dấu cách rồi đến xâu T.

Example

Input:
2

1 3 ABC
2 5 /HTP

Output:
1 AAABBBCCC

2 /////HHHHHTTTTTPPPPP

2. Code tham khảo PTIT121I spoj PTIT

2 thoughts on “PTIT121I spoj PTIT – Lặp lại các kí tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *