PTIT123J PTIT spoj – Dấu ngoặc đúng

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT123J/

1. Đề bài PTIT123J PTIT spoj

Cho các đoạn văn chứa các dấu ngoặc, có thể là ngoặc đơn đơn ( “()” ) hoặc ngoặc vuông ( “[]” ). Một đoạn văn đúng là đoạn mà với mỗi dấu mở ngoặc thì sẽ có dấu đóng ngoặc tương ứng và đúng thứ tự. Nhiệm vụ của bạn kiểm tra xem đoạn văn có đúng hay không.

Input

Gồm nhiều bộ test, mỗi bộ test trên một dòng chứa đoạn văn cần kiểm tra có thể bao gồm: các kí tự trong bảng chữ cái tiếng Anh, dấu cách, và dấu ngoặc (ngoặc đơn hoặc ngoặc vuông). Kết thúc mỗi bộ test là một dấu chấm. Mỗi dòng có không quá 100 kí tự.

Dữ liệu kết thúc bởi dòng chứa duy nhất một dấu chấm.

Output

Với mỗi bộ test, xuất ra trên một dòng “yes” nếu đoạn văn đúng, ngược lại in ra “no”.

Example

Input:
So when I die (the [first] I will see in (heaven) is a score list).

[ first in ] ( first out ).

Half Moon tonight (At least it is better than no Moon at all].

A rope may form )( a trail in a maze.

Help( I[m being held prisoner in a fortune cookie factory)].

([ (([( [ ] ) ( ) (( ))] )) ]).
.
.
Output:
yes
yes
no
no
no
yes
yes

############################################

Bài này sử dụng stack cơ bản. các bạn có thể tham khảo code….

2. code tham khảo PTIT123J PTIT spoj

 

const  fi='';
type  data=longint;
var
    f:text;
    S:ansistring;
    H:array[0..100000] of char;
    sta:data;

procedure xuli;
var   i,j:data;
begin
    sta:=0;
    for i:=1 to length(s) do
        begin
            if s[i] in ['(','['] then
                begin
                    inc(sta);
                    H[sta]:=s[i];
                    continue;
                end;
            if s[i] in [')',']'] then
                begin
                    if ((s[i]=']') and (h[sta]='(')) or
                      ((s[i]=')') and (h[sta]='[')) or (sta<=0) then
                        begin
                            writeln('no');
                            exit;
                        end;
                    dec(sta);
                end;
        end;
    if sta>0 then
        begin
            writeln('no');
            exit;
        end;
    writeln('yes');
end;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    while TRUE do
        begin
            readln(f,s);
            if s='.' then break;
            xuli;
        end;
    close(f);
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *