PTIT135A spoj PTIT – Đỗ Xe

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT135A/

1. Đề bài PTIT135A spoj

Luka là ông chủ của 3 chiếc xe tải. Hàng đêm, anh thuê lái xe đến mua nấm ở xưởng nấm. Luka đưa trước tiền cho 3 lái xe của mình. Giá tiền đậu xe tại xưởng nấm như sau:

Nếu có 1 xe đậu thì lái xe trả A đồng/phút.

Nếu có 2 xe đậu thì mỗi lái xe trả B đồng/phút.

Nếu có 3 xe đậu thì mỗi lái xe trả C đồng/phút.

Cho biết thời gian đến và đi của mỗi xe. Hãy xác định xem Luka cần phải đưa bao nhiêu tiền cho các lái xe của mình.

Input

3 số a, b, c (1 <= c <= b <= a <= 100). 3 dòng tiếp theo là thời gian đến và đi của từng xe. Các giá trị thời gian đều <= 100 phút.

Output

Số tiền mà Luka cần đưa cho 3 lái xe.

Example

Input1:
5 3 1
1 6
3 5
2 8
Ouput1:
33

Input2:
10 8 6
15 30
25 50
70 80
Ouput2:
480

2.Code tham khảo PTIT135A spoj

const  fi='';
    nmax=100;
type
    data=longint;
var
    f:text;
    a:array[1..3] of data;
    u,v,i,res:data;
    S:array[0..nmax] of data;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,a[1],a[2],a[3]);
    fillchar(s,sizeof(s),0);
    for i:=1 to 3 do
    begin
    readln(f,u,v);
    s[u]:=s[u]+1;
    s[v]:=s[v]-1;
    end;
    s[0]:=0;
    for i:=1 to 100 do
        s[i]:=s[i]+s[i-1];
    res:=0;
    for i:=1 to 100 do
        if s[i]<>0 then
            res:=res+a[s[i]]*s[i];
    write(res);
    close(f);
end.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *