PTIT135J spoj PTIT – Tính lãi suất

Nguồn đề bài: http://www.spoj.com/PTIT/problems/PTIT135J/

1. Đề bài PTIT135J spoj

An đem một số tiền ban đầu N gửi vào ngân hàng với lãi suất L (đơn vị %). Sau mỗi năm, tiền lãi sự cộng dồn vào N. Hỏi sau bao nhiêu năm thì An sẽ đạt được số tiền là M.

Input

Dòng đầu là số bộ test.

Mỗi bộ test có dạng:

3 số cách nhau bởi dấu cách: N L M

Output

Với mỗi bộ test in ra kết quả yêu cầu trên một dòng

Example

Input:
2
200.00 6.5 300
500 4 1000.00

Output:
7
18
Lưu ý: – tất cả các số đều trong giới hạn số thực (kiểu double)
– N < M
Bài này khá đơn giản

2. Code tham khảo PTIT135J spoj PTIT

const  fi='';
type  data=longint;
var
    f:text;
    n,l,m:double;
    test:data;
    i,k,res:data;

begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,test);
    for k:=1 to test do
        begin
            res:=0;
            readln(f,n,l,m);
            while n<m do
                begin
                    inc(res);
                    n:=n+(n*l)/100;
                end;
            writeln(res);

        end;

    close(f);
end.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *