QBSTR spoj – Xâu con chung dài nhất

Nguồn đề bài http://vn.spoj.com/problems/QBSTR/

1. Đề bài QBSTR spoj

Xâu ký tự X được gọi là xâu con của xâu ký tự Y nếu ta có thể xoá đi một số ký tự trong xâu Y để được xâu X.

Cho biết hai xâu ký tự A và B, hãy tìm xâu ký tự C có độ dài lớn nhất và là con của cả A và B.

Input

Dòng 1: chứa xâu A

Dòng 2: chứa xâu B

Output

Chỉ gồm một dòng ghi độ dài xâu C tìm được

Example

Input:
abc1def2ghi3
abcdefghi123

Output:
10

2. Hướng dẫn QBSTR spoj

bài này phải sử dụng QHĐ.

+ Gọi F[i,j] là độ dài xâu con chung dài nhất tìm được khi xét i kí tự đầu tiên trong A và j kí tự đầu tiên trong B.

+ Nếu A[i]=B[j] thì F[i,j]:=F[i-1,j-1]+1.

+ ngược lại F[i,j]:=max(F[i-1,j],F[i,j-1]).

3. code tham khảo QBSTR spoj

program qbstr;
uses math;
const  fi='';
    nmax=1000;
var
    f:text;
    s1,s2:ansistring;
    KQ:array[0..nmax+10,0..nmax+10] of word;


procedure docfile;
begin
    assign(f,fi); reset(f);
    readln(f,s1);
    readln(f,s2);
    close(f);
end;

procedure bpa;
var   i,j:word;
begin
    for i:=0 to length(s1) do
        kq[i,0]:=0;

    for i:=0 to length(s2) do
        kq[0,i]:=0;

    for i:=1 to length(s1) do
        for j:=1 to length(s2) do
            if s1[i]=s2[j] then
                KQ[i,j]:=kq[i-1,j-1] + 1
            else
                KQ[i,j]:=max(kq[i,j-1],kq[i-1,j]);

    writeln(kq[length(s1),length(s2)]);
end;

begin
    docfile;
    bpa;
end.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *