Sàng nguyên tố bằng tập hợp Pascal

Sàng nguyên tố là thuật toán giúp kiểm tra nhiều số nguyên tố một cách nhanh chóng. các bạn có thể tham khảo các tài liệu. hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách sàng nguyên tố bằng Tập hợp. tất nhiên nó ko quan trọng trong các kì thi. nhưng đây là 1 cách để tiếp cận tập hợp và hiểu rõ hơn nó:

code sàng nguyên tố bằng tập hợp

type
    taphop=set of byte;

var
    n:longint;
    SNT:taphop;


procedure sangnt;
var   i,j:longint;
begin
    SNT:=[2..255];
    i:=2;
    while i<=trunc(sqrt(255)) do
        begin
            while not i in snt do
                inc(i);
            for j:=2 to 255 div i do
                snt:=snt-[i*j];
            inc(i);
        end;

    for i:=1 to 255 do
        if i in snt then
            write(i,' ');
end;

begin
    sangnt;
    readln;
end.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *