[Stack]- SPOJ ONP – Transfer the expression – Infix to Postfix

Link: http://www.spoj.com/problems/ONP/

Giải thích SPOJ ONP

Chuyển cách biểu diễn 1 biểu thức từ infix sang postfix ( các bạn google để hiểu thêm hihi).

Thứ tự biểu thức quy định bởi dấu ngoặc đơn. ().

Ví dụ:

(a+b) —–> ab+

((a+t)*((b+(a+c))^(c+d))) —–> at+bac++cd+^*

((a+(b-c))*((d-e)/((f-g)+h))) ——> abc-+de-fg-h+/*

Lưu ý: Khi cho các bộ test, các bạn phải đặt đầy đủ dấu ngoặc ( ).

a+b+c –> wrong answer

(a+b+c) –> wrong answer

((a+b)+c) –> right answer

Các bạn có thể kiểm tra kết quả trong link sau: http://www.mathblog.dk/tools/infix-postfix-converter/

 

Thuật toán SPOJ ONP

Đọc từng dòng, duyệt từ đấu đến cuối chuỗi:

 • Nếu gặp kí tự trong bảng chữ cái ‘a’ – ‘z’ thì in ra.
 • Nếu gặp các phép toán thì bỏ vào stack.
 • Nếu gặp kí tự ‘)’ thì lấy 1 phần tử ở đầu của stack ra.

Code tham khảo SPOJ ONP

  #include<iostream>
  #include<string>
  #include<stack>
  using namespace std;
  int t;
  string in;
  int main()
  {
    cin >> t;
    cin.ignore();
    while (t--)
    {
      stack<char> p;
      getline(cin, in);
      for (int i = 0; i < in.length(); i++)
      {
        if (in[i] >= 'a' && in[i] <= 'z')
        {
          cout<<in[i];
        }
        else if (in[i]==')')
        {
          cout<<p.top();
          p.pop();
        }
        else if(in[i]!='(')
          p.push(in[i]);

      }
      cout<<endl;
    }
    return 0;
  }

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *